xs
xsm
sm
md
lg

ยอดนิยม - ผู้จัดการรายวัน

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างไร?
ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างไร?
 
ประเทศไทยในขณะนี้ มีความเห็นกลุ่มกษัตริย์นิยม (Royalist) และกลุ่มปฏิกษัตริย์นิยม (Anti-royalist) หรือแบ่งออกเป็นสองขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นหรือการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นคำถามที่ไ
 

ผู้จัดการรายวัน