xs
xsm
sm
md
lg

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการ รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และบริการของ MGR Online เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MGR Online ทางเว็บไซต์มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เห็นสมควรทันที

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

ติดตามทุกข่าวสารผ่านทาง LINE

MGR Online Application

Download on the App Store Android app on Google Play