xs
xsm
sm
md
lg

นโยบายการใช้คุกกี้
การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือข้อมูลที่ mgronline.com ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดต่างคุกกี้ลงไปในระบบ ของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ mgronline.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือข้อมูลที่ mgronline.com อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทางนำเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว mgronline.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถ ติดต่อทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์: 0-2629-4488, 0-2629-3399
โทรสาร : 0-2629-4477
อีเมล : mgronline102@gmail.com