xs
xsm
sm
md
lg

แม่โจ้โพลล์

หวั่นปัญหาหมอกควัน! ผลโพลล์ล่าสุดชี้คนเชียงใหม่วิตกมาก-ระบุภาครัฐแก้ไม่ได้
หวั่นปัญหาหมอกควัน! ผลโพลล์ล่าสุดชี้คนเชียงใหม่วิตกมาก-ระบุภาครัฐแก้ไม่ได้
 
นอกจากการระบาดของ “ไวรัสโควิด-19”จะสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้คนทั่วโลก รวมทั้ง เชียงใหม่แล้ว “ปัญหาหมอกควัน” ที่ยังคงเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จะยิ่งซ้ำเติมการใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพของผู้คนมากน้อยแค่ไหน “แม่โจ้โพลล์” ได้สำรวจความคิดเห็นล่าสุดของคนเชียงใหม่
 

Green Innovation & SD

โพลชี้เกษตรกรส่วนใหญ่ หวังลูกหลานทำการเกษตร
โพลชี้เกษตรกรส่วนใหญ่ หวังลูกหลานทำการเกษตร
 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 823 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อ “ความคาดหวังของเกษตรกรในการสืบทอดอาชีพของบุตรหลาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการให้บุตรหลานประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 

Green Innovation & SD

สารเคมีตกค้าง! ผู้บริโภคไม่มั่นใจความปลอดภัยผัก-ผลไม้ แนะส่งเสริมปลูกแบบปลอดสาร
สารเคมีตกค้าง! ผู้บริโภคไม่มั่นใจความปลอดภัยผัก-ผลไม้ แนะส่งเสริมปลูกแบบปลอดสาร
 
แม่โจ้โพลล์ชี้ผู้บริโภค ร้อยละ 57.12 ไม่มั่นใจความปลอดภัยในผักและผลไม้ เหตุมีการใช้สารเคมีในการผลิตผักและผลไม้สูง แนะควรส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและมีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ
 

Green Innovation & SD

แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ พบนักเรียนเลือกเรียน เพื่อสู่ก้าวสู่อาชีพในอนาคต
แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ พบนักเรียนเลือกเรียน เพื่อสู่ก้าวสู่อาชีพในอนาคต
 
แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ พบนักเรียนเลือกเรียน เพื่อสู่ก้าวสู่อาชีพในอนาคต ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1- 12 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ “สายอาชีวศึกษาและสายสามัญศึกษา...ความจริงที่ต้องเลือก” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนของนักเรียนทั่วประเทศ ผลการสำรวจ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.82 เลือกเรียนต่อสายสามัญศึกษา และมีเพียง ร้อยละ 22.18 เลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
 

Management & HR

ผลสำรวจแม่โจ้ฟันธง ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวจากคุณภาพ เมินแคมเปญกระตุ้นยอดขาย
ผลสำรวจแม่โจ้ฟันธง ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวจากคุณภาพ เมินแคมเปญกระตุ้นยอดขาย
 
ผลสำรวจแม่โจ้ฟันธง ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวจากคุณภาพ เมินแคมเปญกระตุ้นยอดขาย แม่โจ้โพลล์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำรวจความคิดเห็นของคนไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,220 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2560 ในหัวข้อ “พฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทย ผลการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 65.43 หุงข้าวรับประทานเองที่บ้าน และร้อยละ 34.57 ใช้วิธีซื้อข้าวที่หุงแล้วรับประทาน หรือเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน
 

Management & HR

แม่โจ้โพลล์ เผยเกษตรกรกว่า ร้อยละ 60 เห็นว่าเปิด AEC จะค้าขายดีขึ้น
แม่โจ้โพลล์ เผยเกษตรกรกว่า ร้อยละ 60 เห็นว่าเปิด AEC จะค้าขายดีขึ้น
 
แม่โจ้โพลล์ เผยเกษตรกรกว่า ร้อยละ 60 เห็นว่าเปิด AEC จะค้าขายดีขึ้น แม่โจ้โพลล์ เผยเกษตรกรเห็นควรปรับปรุงนโยบายด้านการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบชลประทาน การจัดการน้ำ การพยากรณ์สภาพดิน ฟ้า อากาศ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
 

Management & HR

แม่โจ้โพลล์ เผยภัยแล้งดันราคาพืชผลเกษตรแพง แนะบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
แม่โจ้โพลล์ เผยภัยแล้งดันราคาพืชผลเกษตรแพง แนะบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
แม่โจ้โพลล์ เผยภัยแล้งดันราคาพืชผลเกษตรแพง แนะบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,123 ราย (ภาคเหนือ ร้อยละ 45.42 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19.03 ภาคกลาง ร้อยละ 32.59 และภาคใต้ ร้อยละ 2.96) ระหว่างวันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ “คนไทย...กับผลกระทบภัยแล้งต่อราคาสินค้าเกษตร”โดยผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.81 ซื้อสินค้าเกษตรจากตลาดสด รองลงมา คือ ร้อยละ 44.88 ซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ต ร้อยละ 37.76 ซื้อจากร้านค้าภายในชุมชน และอื่นๆ ร้อยละ 13.57
 

Management & HR

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขานรับ“รณรงค์ “สงกรานต์ ประหยัดน้ำ”
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขานรับ“รณรงค์ “สงกรานต์ ประหยัดน้ำ”
 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขานรับ“รณรงค์ “สงกรานต์ ประหยัดน้ำ” แม่โจ้โพลล์เผยผลสำรวจ พบภัยแล้งทำยอดนักท่องเที่ยวเชียงใหม่วูบ หนุนจัดกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม เข้าวัด สรงน้ำพระและการแสดงวัฒนธรรมภาคเหนือ
 

Management & HR