xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ลงพื้นที่เฟ้นงานวิจัยเจ๋ง 4 ภาคหวังต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สนช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “งานวิจัยสู่นวัตกรรม” เฟ้นงานวิจัยเจ๋ง 4 ภาคหวังต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา “งานวิจัยสู่นวัตกรรม” (Research for Innovation; R4I) ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11 ก.ค.58 ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา วันที่ 15 ก.ค.58 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น 25 ก.ค.58 และภาคกลางที่จังหวัดกรุงเทพฯ 6 ส.ค.58 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ วช. ที่มีศักยภาพพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สนช. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ดี จะสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน”

นายกันต์ วีรกันต์ ผู้จัดการโครงการ สนช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินการให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั้งในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา “รูปแบบธุรกิจใหม่” ซึ่งความร่วมมือกับ วช. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม ทั้งนี้ สนช. และ วช. จะร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงด้านวิชาการและความสามารถในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้งานของผู้ประกอบการไทยในอนาคต

โครงการพัฒนา “งานวิจัยสู่นวัตกรรม” มีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความแตกต่าง ซึ่งเกิดจากการพัฒนางานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. เท่านั้น ซึ่งจะมีคณะกรรมการจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เข้าร่วมคัดเลือกผลงานเด่นสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นของโครงการ โดยแบ่งการสนับสนุนด้านการเงินออกเป็น 3 ระยะ คือ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 2. การทดสอบประสิทธิภาพหรือทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน และ 3. การขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ โดยในระยะเวลา 1 ปี จะรับโครงการจำนวน 30 โครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการตั้งนิติบุคคลมาเรียบร้อยแล้ว (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการวางแผนงานชัดเจน ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารองค์กร การตลาด การเงินการลงทุน และมีความพร้อมที่จะลงทุนในมูลค่าอย่างต่ำร้อยละ 25 ของการพัฒนานวัตกรรมนั้น

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปเลือกผลงานวิจัยที่สนใจจากรายชื่อในเว็บไซต์ www.nia.or.th/r4i จากนั้นติดต่อมายัง สนช. เพื่อขอรับข้อมูลการติดต่อนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการนำผลงานดังกล่าวมาใช้งาน รวมถึงติดต่อผู้ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำสัญญาการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เมื่อดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยจึงจะมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สนช. เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนก็เข้ามาทำสัญญา และดำเนินโครงการได้ทันที และหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น สามารถเข้าสู่กิจกรรมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการออกงานนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ สนช. หรือหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุน

สำหรับนักวิจัยที่ต้องการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ สามารถจัดส่งสรุปผลงานวิจัย สิ่งที่ได้ค้นพบ รายชื่อนักวิจัย แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย มายัง สนช. พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบความพร้อมการนำผลงานไปใช้งาน และประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจงานวิจัย หากทีมงาน สนช. พิจารณาแล้วมีความน่าสนใจ จะนำไปประชาสัมพันธ์ยังกลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่าย สนช. ต่อไป โดยเบื้องต้นมีผลงานวิจัยเด่นที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนกว่า 100 เรื่อง แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ ด้านสุขภาพ จำนวน 31 ผลงาน ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 33 ผลงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก จำนวน 16 ผลงาน ด้านแฟชั่นและการออกแบบ จำนวน 17 ผลงาน และด้านเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 14 ผลงาน

กำลังโหลดความคิดเห็น...