xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวสารบ้านเรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

แสตมป์ ฉลองพระชันษา “100 ปี พระสังฆราช”
ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ ฉลองพระชันษา “100 ปี พระสังฆราช”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ต.ค. 2556 จัดทำแสตมป์ที่ระลึกรวม 2 ชุด โดยชุดแรกได้จำหน่ายเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2555 และชุดที่ 2 กำหนดออกวันที่ 3 ต.ค. ปี 2556 ราคาชุดละ 20 บาท (5 บาท 4 ดวง) และซองวันแรกจำหน่าย 31 บาท พร้อมตราประทับสัญลักษณ์ตราฉลองพระชันษา 100 ปี

แสตมป์ชุดนี้เป็นภาพวาดพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สะท้อนถึงพระจริยาวัตร 4 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ พระรูปเมื่อครั้งเป็นสามเณรเจริญ คชวัตร พระรูปขณะเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อครั้งเสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2516 พระรูปขณะทรงประทานสิ่งของแก่เด็กนักเรียนชาวม้ง ณ สำนักสงฆ์ พ.ศ. 2536 และพระรูปเมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ในปีเดียวกัน โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ศิลปินชื่อดังของไทย

นอกจากนี้ยังจัดทำแผ่นชีทที่ระลึกแสตมป์ชุดดังกล่าว พร้อมบทโคลงสดุดี “ศรีศตวรรษ มหาสังฆราชา” พิมพ์ลายมือจริงและลายเซ็นของกวีซีไรต์ชื่อดัง “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ราคา 30 บาท โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

จัดทำเข็มที่ระลึก ฉลองพระชันษา ครบ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ”

ลักษณะเข็มกลัดเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ด้านหน้าเป็นอักษรพระนามย่อ “ญสส” ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ 2 ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุล “คชวัตร” ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า “การฉลองพระชันษา 100 ปี” ส่วนด้านหลังประทับตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ด้านในจารึกข้อความว่า “เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556”

อนึ่ง เข็มที่ระลึกดังกล่าวได้ผ่านการประกอบพิธีมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี ราคา 300 บาท เปิดให้เช่าบูชาที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2281-7233 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 0-2221-3822 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. 0-2441-4583

แต่งเพลง “สังฆราชบูชา 100 ปี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี 3 ต.ค. 2556 ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลก โดยไทยเป็นประเทศที่มีสมเด็จพระสังฆราชเพียง 1 ใน 2 ของโลกที่เหลืออยู่ คือ ไทย และกัมพูชา ที่สำคัญตลอดระยะเวลา 86 ปีที่ผ่านมา พระองค์ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงในประเทศไทยและนานาชาติ จนได้ชื่อว่า เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้งทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ในการนำหลักธรรมเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ

และในโอกาสสำคัญนี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เครือข่ายชาวพุทธ สถานศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอดสัปดาห์แห่งวันคล้ายวันประสูติ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งรัฐบาลให้จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติมากมาย อาทิ นิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีสังฆบิดร การจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่สำคัญครั้งนี้ ยังได้มีการแต่งเพลงสังฆราชบูชา 100 ปี ขับร้องโดยปาน ธนพร แวกประยูร เพื่อเทิดพระเกียรติ และจะเปิดออกอากาศให้ประชาชนได้ฟังตลอดช่วงจัดงานเฉลิมฉลองนี้

ยูเนสโกมอบรางวัลชนะเลิศ ‘เจดีย์ประธานวัดประยุรฯ’ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นายทิม เคอร์ติส หัวหน้าแผนกวัฒนธรรม องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2556 เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชน หรือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งปีนี้มีการส่งเข้าประกวดกว่า 47 โครงการ จาก 16 ประเทศ ผลปรากฏว่า โครงการอนุรักษ์เจดีย์ประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ของประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 เนื่องจากมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทรเปรียญปริยัติธรรมศาลา สะท้อนความเข้าใจทางเทคนิค และเป็นโครงการอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบข้าง

พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ทางวัดถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยทางยูเนสโกจะมีการมอบป้ายทองเหลือง เพื่อประกาศยกย่อง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ส่วนสาเหตุที่ทำให้ได้รับรางวัล นอกจากเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรอบวัดแล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมบูรณะกับเทคนิคสมัยโบราณ

ขณะที่ น.ส.จูเลีย เดวิส เจ้าหน้าที่โครงการด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัลสูงสุดในโครงการนี้ และยูเนสโกขอแสดงความชื่นชม เพราะการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเทพมหานครเอาไว้ โดยที่ยังรักษาเปลือกนอกของเจดีย์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงเป็นแบบอย่างการอนุรักษ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

สร้างอุโบสถดินแห่งแรกในภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถดิน ณ วัดทับทิมสยาม โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคตฺโต) ป.ธ.9 กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่า

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกันดำเนินการโครงการสร้างพระอุโบสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกวัดที่ยังไม่มีอุโบสถ รวม 9 วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมพรรษา 100 ปี

สำหรับภาคตะวันออกนั้น วัดทับทิมสยาม จังหวัดตราด ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 แห่งทั่วประเทศ ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างพระอุโบสถดินแห่งนี้ สำหรับอุโบสถดินมีความกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ใช้งบประมาณจัดสร้างไม่เกินหลังละ 2 ล้านบาท

อนึ่ง สถานที่จัดสร้างอุโบสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร, วัดบุเจ้าคุณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และวัดสิงห์ทอง อ.กุดชุม จ.ยโสธร, ภาคใต้ วัดสันติวรคุณ อ.สะเดา จ.สงขลา, ภาคกลาง วัดตอยาง อ.หนองโดน จ.สระบุรี และวัดพระธาตุโป่งนก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี, ภาคเหนือ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อ.เมือง จ.น่าน และวัดป่าห้วยปางห้วยเม็งเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออก วัดทับทิมสยาม อ.บ่อไร่ จ.ตราด

วธ. ประกาศขึ้นทะเบียนตักบาตรเทโว บุญบั้งไฟ เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติปี 56

เมื่อเร็วๆนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เป็นประธานในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2556 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ 17 ชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสำคัญของชาติ

สำหรับปีนี้มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 7 สาขา จำนวน 68 รายการ ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง อาทิ วงปี่จุ่ม วงมโหรี ลำตัด อีแซว แคน พิณ สรภัญญะ เพลงบอก ฟ้อนเล็บ ลิเกป่า สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม อาทิ ผ้าทอไทพวน ผ้าขาวม้า ตะกร้อหวาย หัวโขน บายศรี สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน อาทิ เจ้าแม่สามมุก ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว นิทานยายกะตา นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ตำราพรหมชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย กาฟักไข่ มวยโบราณสกลนคร มวยตับจาก มวยทะเล สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว บุญบั้งไฟ ผีตาโขน จังหวัดเลย กวนข้าวทิพย์ โกนจุก บายศรีสู่ขวัญ ทำขวัญนาค สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ กระยาสารท ขนมเบื้อง ข้าวยำ ข้าวหลาม ยาหม่อง ข้าวหอมมะลิ ปลากัดไทย และสาขาภาษา ได้แก่ ภาษาอูรักลาโวยจ ภาษามานิ(ซาไก) ภาษาไทยโคราช

สำหรับการประกาศขึ้นทะเบียนครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 นับเป็นหนึ่งในมาตรการยกย่องภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในอนาคต

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 154 ตุลาคม 2556 โดย กองบรรณาธิการ)
แสตมป์ ฉลองพระชันษา “100 ปี พระสังฆราช”
แสตมป์ เข็มที่ระลึก ฉลองพระชันษา “100 ปี พระสังฆราช”
แต่งเพลง “สังฆราชบูชา 100 ปี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
ยูเนสโกมอบรางวัลชนะเลิศ ‘เจดีย์ประธานวัดประยุรฯ’ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สร้างอุโบสถดินแห่งแรกในภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
 ประกาศขึ้นทะเบียนตักบาตรเทโว บุญบั้งไฟ เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติปี 56
กำลังโหลดความคิดเห็น