xs
xsm
sm
md
lg

ความคุ้มค่าและความแม่นยำในการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการต่างในสถานการณ์ที่ต่างกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

การวัดความแม่นยำของการตรวจโควิด-19 นั้นเป็นไปตามหลักของการจำแนก (Classification) และทฤษฎีการจับสัญญาณ (Signal detection theory) กล่าวคือเมื่อเครื่องมือตรวจชี้ว่าผลเป็นบวก แปลว่ามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายก็ควรต้องมีเชื้อโรคอยู่จริง (T รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...