xs
xsm
sm
md
lg

งานใหญ่รับเหมารฟท.2สาย เปิดTORชิงเค้ก1.2แสนล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รฟท.เปิดร่างทีโออาร์ โครงการรถไฟ 2 สายใหม่"เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" และ"บ้านไผ่ - นครพนม" วงเงินรวมกว่า 1.28 แสนล้าน เผยมี 5 สัญญา คาดสรุปผลได้ตัวผู้รับจ้างในปี 64 ใช้เวลาก่อสร้าง สายบ้านไผ่ 42 เดือน ส่วนสายเด่นชัย 72 เดือน

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้รฟท.ได้ประกาศร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางรถไฟสาย"เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" ระยะทาง 323 กม. วงเงิน 72,920 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 3 สัญญา ได้แก่

สัญญาที่ 1 ช่วง "เด่นชัย-งาว" ระยะทาง103 กม. ราคากลาง 26,599.28 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เป็นคันทางระดับดิน และทางรถไฟยกระดับ และงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ระยะทาง 7 กม. พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง งานก่อสร้างสถานี ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้ทางรถไฟ และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง

ทั้งนี้ รฟท.จะดำเนินการสำรวจและเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และทยอยส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างภายในเวลา 24 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เริ่มทำงานจากรฟท. โดยมีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 72 เดือน (6 ปี) โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 3,989 ล้านบาท มีผลงานก่อสร้างอุโมงค์ในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 403 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 ช่วง"งาว-เชียงราย" ระยะทาง 132 กม. ราคากลาง 26,913.78 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ และงานก่อสร้าง อุโมงค์รถไฟ ระยะทาง 3 กม. งานก่อสร้างสถานี ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้ทางรถไฟ และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 72 เดือน ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง มีผลงานก่อสร้างทางรถไฟ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 4,037 ล้านบาท มีผลงานก่อสร้างอุโมงค์ในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า182 ล้านบาท

สัญญา 3 ช่วง "เชียงราย-เชียงของ" ระยะทาง 87 กม. ราคากลาง 19,406.43 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ และงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟระยะทาง 3 กม. งานก่อสร้างสถานี ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้ทางรถไฟ และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน 72 เดือน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 2,910 ล้านบาท มีผลงานก่อสร้างอุโมงค์ ในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 163 ล้านบาท
สาย"บ้านไผ่-นครพนม" 2 สัญญา 5.54หมื่นล.

โครงการก่อทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ระยะทาง 355 กม. จำนวน 2 สัญญา วงเงินรวม 55,458 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาที่1 ช่วง"บ้านไผ่-หนองพอก" ระยะทาง 180 กม.ราคากลาง 27,123.62 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เป็นคันทางระดับดิน และทางรถไฟยกระดับ ก่อสร้างสถานี และ Stabling Yard ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้ทางรถไฟ และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญา และโทรคมนาคม ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน 48 เดือน (4 ปี) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟ สัญญาเดียวมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,068 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 ช่วง "หนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3" ระยะทาง 175 กม. ราคากลาง 28,333.93 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ ก่อสร้างสถานี และStabling Yard ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้ทางรถไฟ และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน 48 เดือน (4 ปี) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟ สัญญาเดียวมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,250 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขใน TOR ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีนิติบุคคลไทย ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ฃเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก และสมาชิกที่ร่วมกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกันมากกว่า50% โดยผู้เข้าร่วมค้าหลัก ต้องมีสัดส่วนมากที่สุด

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา 1. ข้อเสนอคุณสมบัติ รายใดคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาซองด้านเทคนิค 2. ข้อเสนอทางเทคนิค มี6 ข้อ รวม 100 คะแนน โดยจะต้องได้คะแนนแต่ละหัวข้อ ไม่ต่ำกว่า 60% โดยรวมทุกหัวข้อแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่า 75% จึงจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอราคา 3. ข้อเสนอด้านราคาโดยในการทำสัญญากับผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องวางหลักประกันสัญญา จำนวน 5% ของราคาค่าจ้างที่ประมูลได้ ซึ่งคาดว่า จะได้ตัวผู้รับจ้างภายในปี 64


กำลังโหลดความคิดเห็น