xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

เมกะโปรเจกต์ 2.7หมื่นล้าน รอ "นักเลือกตั้งท้องถิ่น"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - สัปดาห์ก่อน กระทรวงมหาดไทยรวบรวมแผนงานและโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งตามความต้องการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ 20 จังหวัด ที่เตรียมเสนอคำขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา การยื่นคำขอตั้งงบประมาณฯ 2565 ของสำนักงบประมาณ เพื่อบรรจุโครงการลงในแผนและโครงการภายในกระทรวงและกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 เป็นที่น่าสนใจว่า มีโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ได้ยื่นโครงการและแผนงาน เสนอผ่านกรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เฉพาะ อบจ.ขอเป็นหน่วยงานรับงบฯ 2565 จำนวน 23 แผนงาน/โครงการ ใน 9 อบจ.ขนาดใหญ่ รวม20,847,982,000 บาท มีโครงการเสนอ ดังนี้

อบจ.กระบี่ ขุดลอกร่องนํ้าบริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์ บ้านหัวหิน- บ้านคลองหมาก ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา ระยะทาง 1,500 เมตร ปริมาณวัสดุที่ขุดลอก 170,572 ลบ.ม. วงเงิน 15,396,000 บาทจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันนํ้าเซาะ 1 แห่ง วงเงิน 30,056,000 บาท ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดนํ้าเสียใน พื้นที่คลองจาก 1 ระบบ วงเงิน 103,639,000 บาท

อบจ.จันทบุรี ก่อสร้างอาคารศูนย์การจัดการประชุมและแสดงสินค้า พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคาร ระบบประหยัดพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน 305,000,000 บาท

อบจ.ชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 โครงการ ในพื้นที่ อ.ภูเขียว อ.บ้านแท่น วงเงินรวม 9,889,000 บาท อบจ.ร้อยเอ็ด ตกแต่งภายในหอชมเมือง (รูปโหวด) ชั้น 33 เป็นพิพิธภัณฑ์เมือง พิกัดที่ตั้ง 55?55'00"N 75?55'00nE วงเงิน 21,359,000 บาท

อบจ.ลำพูน เป็นอีกแห่งที่จะมี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) จำนวน 5 เส้นทาง ใน อ.แม่ทา อ.เมือง อ.เวียง หนองล่อง และถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน วงเงินรวม 39,534,000 บาท

อบจ.สกลนคร มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2 เส้นทาง ใน อ.พรรณานิคม อ.เมือง อ.โคกศรีสุพรรณ วงเงินรวม 14,400,000 บาท

อบจ.สงขลา มีแผยพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบรางในเขตเมืองหาดใหญ่ กำหนดเส้นทางดำเนินการ ในระยะแรก คือ เส้นทางคลองหวะ - สถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร จำนวน 12 สถานี วงเงิน 17,586,010,000 บาท ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการก่อสร้าง 8 งาน เพื่อขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สะพาน คสล. ท่อระบายนํ้าในถนน โครงการบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ วงเงิน 188,000,000 บาท อบจ.สงขลา ยังมีโครงการคัดเลือกเอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ลงทุนก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบตะกรับ (Stoker Type) กำลังผลิตไฟฟ้า 9.9 MWe และบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยและระบบผลิตไฟฟ้า วงเงิน 2,125,000,000 บาท

อบจ.สตูล ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาอบจ.สตูล วงเงิน 92,070,000 บาท และก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์และปรับภูมิทัศนั บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ควนโดน อ.ควนโดน (โฉนดที่ดินเลขที่ 12906) วงเงิน 80,000,000 บาท อบจ.สตูล ยังมีโครงการจัดหา “รถมินิบัสเพื่อการท่องเที่ยว/Shuttle busW จำนวน 12 คัน ขนาด 20 ที่นั่ง วิ่งให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่/แหล่ง ท่องเที่ยวในจังหวัด วงเงิน 24,000,000 บาท

อบจ.สุรินทร์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยาง จำนวน 18 สายทาง และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง วงเงิน 213,629,000 บาท

นอกจาก อบจ.แล้ว ยังมีแผนงานและโครงการของ อปท. ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เตรียมเสนอคำขอใช้งบฯ 2565 เช่นกันประกอบไปด้วยแผนงานโครงการของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 7 แห่ง วงเงินรวม 2,004,201,010 บาท

เริ่มจาก เทศบาลเมืองกระบี่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนในเขตเมือง วงเงิน 11,150,900 บาท โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอันดามัน จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 50,000,000 บาท

เทศบาลเมืองระนอง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก่อสร้างงานโยธาท่อร้อยสายไฟฟ้า บ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน และรื้อถอนงาน ระบบสายไฟฟ้าอากาศ วงเงิน 131,224,680 บาท

เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ก่อสร้างถนนจราจรลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 2,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,700.00 ตร.ม. วงเงิน 14,088,000 บาท เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก ยังมี แผนงานโครงการ วงเงิน 1,932,600 บาท พัฒนาอุทยานผ้าปาเต๊ะให้เป็นศูนย์เรียนรู้และ สาธิตการทำผ้าปาเต๊ะแบบดั้งเดิม ภายในศูนย์ฯ มีการแบ่งโซนการจำหน่ายสินค้าและแสดงสินค้า โซนสาธิตขั้นตอนการผลิต และโซนสำหรับนั่งพักและพูดคุยของเจ้าหน้าที่ศูนย์ และผู้ที่เข้ามาติดต่อ ตามแผน จะมีการจัดทำซุ้มประตูทางเช้าศูนย์ฯ จุดถ่ายภาพ (Check in) พร้อมปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างจุดเด่น อำนวยความสะดวกในการจอดรถ และจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่ จำนวน 2 จุด แสดงตำแหน่งทางเข้าศูนย์ฯ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) โดยตั้งงบประมาณดำเนินการ ออกแบบ และ ประมาณการก่อสร้าง ตามแบบที่กำหนด ประเมินผล และรายงานผล วงเงิน 86,503,000 บาท

เทศบาลเมืองหนองคาย ก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ ถนนมีชัย ช่วงที่ 1 ถนนมีชัย (จากสี่แยกดอนแดง ถึง สี่ แยกถนนหายโศก) ระยะทาง ประมาณ 1.40 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 (จากสี่แยกหายโศก ถึง สี่แยก ถนนโพธิ์ชัย) ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 (จากสี่แยกหายโศก ถึง สี่แยกถนน โพธิ์ชัย) ระยะทางประมาณ 1.90 กิโลเมตร วงเงิน 207,728,730 บาท

เทศบาลนครนครราชสีมา โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา เป็นงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และงานก่อสร้าง วงเงิน 1,334,815,000 บาท

เทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเท้าและลานจอดรถ ระบบสาธารณูปโภค ลานกิจกรรมบริเวณหาดชลาทัศน์ งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดชลาทัศน์ วงเงิน 50,000,000 บาท

ยังมีงานก่อสร้างงานโครงสร้างใต้ดิน (งานโยธา แรงสูง และแรงตํ่า) งานระบบเคเบิลใต้ดินและหม้อแปลงไฟฟ้า งานคืนผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแผนพัฒนาภาค ปี 2565 และงบประมาณจาก "การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" วงเงิน 20,400,000 บาท แผนงานโครงการของ "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)" ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) ที่ดำเนินการใน อปท. ตามแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 6 แห่ง วงเงินรวม 4,277,427,934.92 บาท

เริ่มจาก แผนงานโครงการของ สถ. ใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อปรับปรุงผิวจราจร และปรับปรุงเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร วงเงิน 10,750,571.92 บาท และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วงเงิน 2,820,463 บาท

สถจ.ตราด ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ อาคารหมักปุย อาคารผลิตปุ๋ยและเชื้อเพลิงขยะ หลุมฝังกลบ และระบบสนับสนุนอื่นๆ เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน อ.เมืองตราด อย่างถูกหลักวิชาการ วงเงิน 120,000,000 บาท และโครงการเดียวกัน ใน อ.บ่อไร่ วงเงิน 359,950,000 บาท

สถจ.บุรีรัมย์ แผนพัฒนาแหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้าอย่างสมดุล ประกอบด้วย โครงการเจาะบ่อบาดาล ปรับปรุง/พัฒนา แหล่งนํ้าและแหล่งน้ำเดิม ฝายชะลอนํ้า รวมถึงขุดแหล่งน้ำใหม่ วงเงิน 1,178,953,600 บาท

สถอ.คนขนุน จ.พัทลุง กำจัดวัชพืชในทะเลน้อย พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน โดยดำเนินการกำจัดวัชพืช ด้วยเรือ พื้นที่ 560 ไร่ จำนวน 308,000 ตัน วงเงิน 23,084,000 บาท

สถ.และ เทศบาลนครนครสวรรค์ วงเงินรวม 330,000,000 บาท ก่อสร้างโรงสูบนํ้าดิบแม่ปิง ,ก่อสร้างโรงสูบนํ้าดิบแม่นํ้าน่าน ,ก่อสร้างสถานีผลิตนํ้าประปาเกาะยม จัดหาและติดตั้งวางท่อ/อุปกรณ์ ในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ "ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายในสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์" วงเงิน 40,000,000 บาท ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งไม่ตํ่ากว่า 1 เมกกะวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นระบบประหยัดพลังงาน และติดตั้งระบบจ่ายและควบคุม การใช้พลังงาน จำนวน 1 ระบบ

ขณะที่ สถจ.ชัยนาท มีโครงการใหญ่ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยนาท และ เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อ.สรรพยา วงเงินรวม 63,358,400 บาท เป็นโครงการร่วม เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย หนองมะโมง ระยะที่ 3 ก่อสร้างบ่อพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 แห่ง ขนาด 40x60 เมตร ณ เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อ.สรรพยา เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ก่อสร้างระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตั้งระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ 2 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (สถานีขนถ่าย) ณ เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ โดยจัดหารถยนต์ บรรทุกขยะ 5 คัน และรถบรรทุกขนตู้มูลฝอย ตู้มูลฝอย พร้อมตู้คอนเทรนเนอร์มูลฝอย 2 ตู้

สุดท้าย โครงการระหว่าง สำนักงานปกครองบุรีรัมย์ และ สถจ.บุรีรัมย์ พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมของเทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 913 เส้นทาง วงเงิน 2,148,510,900 บาท

ขั้นตอนต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเตรียมเสนอคำขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวงเงิน 27,049,273,444.92 บาท นี้ เพื่อบรรจุโครงการลงในแผนและโครงการภายในกระทรวงและกรม ที่เกี่ยวข้องซึ่ง "เมกะโปรเจกต์ " ทั้งหมดนี้ เพื่อรองรับ "ฝ่ายบริหาร อปท.ชุดใหม่ ทุกระดับ" ทั้ง เทศบาลเมือง เทศบาลนคร หรือ อบจ. ที่กำลังจะได้รับเลือกตั้งในราว ปลายปีนี้ 2563 กลางปีหน้า ถึงปลายปีหน้า 2564 จะได้เข้ามาบริหารโครงการข้างต้นอย่างแน่นอน.


กำลังโหลดความคิดเห็น...