xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

3 ปี 400 ล้านรัฐบาลเช่ารถประจำตำแหน่ง เฉพาะ"สำนักนายกฯ"เช่า 60 เดือน 65 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - สัปดาห์ก่อน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ สลน.ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เป็นการ“เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง”จำนวน 18 คัน ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 60 เดือน (มิ.ย.61-พ.ค.66) วงเงินรวมทั้งสิ้น 65,080,800 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมี.ค.61 จำนวน 4,338,720 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.61)

โดยให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ ส่วนที่เหลืออีก 60,742,080 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-พ.ศ.2566 ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รองรับตามขั้นตอนต่อไป
 
“รู้กันว่ารถยนต์ 18 คัน ที่ สลน.ได้เช่าไว้ จากมติครม. ส่วนใหญ่ไว้จัดหารถรับรองแขกชาวต่างประเทศ และรถประจำตำแหน่งของ “นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี”ที่ส่วนใหญ่กำหนดสเปก หรือขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 ซีซี ราคาประมาณ คันละ 5,990,000 บาท”

ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณให้ความเห็นสนับสนุน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการรับรองประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ อาคันตุกะ และแขกของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการเช่ารถรับรองเป็นคราวๆไป เนื่องจากที่ผ่านมา“ไม่มีรถรับรอง และไม่สามารถยืมรถรับรองที่เหมาะสมจากหน่วยงานอื่นได้ และในการยืมรถรับรองที่ผ่านมา ไม่สามารถรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ข้อมูลคร่าวๆ จากเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการรนายกรัฐมนตรี ที่ระบุไว้ว่า การเช่ารถยนต์ดังกล่าวมีการระบุราคากลาง จากบริษัทให้เช่ารถยนต์ ชื่อดังหลายแห่ง เช่น 1. รถยนต์ BMW SERIES 5 ค่าเช่าคันละ 5,820.80 บาท/วัน/คัน 2. รถยนต์ BMW SERIES 5 (พร้อมพนักงานขับรถยนต์) ค่าเช่าคันละ 14,445.- บาท/วัน/คัน 3. รถยนต์ Benz S-Class ค่าเช่าคันละ 24,000.- บาท/วัน/คัน 4. รถยนต์ Benz E250 ค่าเช่าคันละ 10,070.- บาท/วัน/คัน 5. รถยนต์ Benz E300 ค่าเช่าคันละ 10,070.- บาท/วัน/คัน 6. รถยนต์ Benz E200 ค่าเช่าคันละ 8,200.- บาท/วัน/คัน และ 7. รถยนต์ TOYOTA CAMRY (พร้อมพนักงานขับรถยนต์) ค่าเช่าคันละ 4,850.- บาท/วัน/คัน
                    
  เป็นที่น่าสนใจว่า รัฐบาล คสช. ตลอด 3 ปี มีการเช่นรถยนต์เพื่องานราชการไว้เท่าใดบ้าง จากการสืบค้น“มติคณะรัฐมนตรี”ในตลอด 3 ปี พบว่า มีการเสนอ“ขอเช่ารถ”เพื่อปฏิบัติภารกิจในหน่วยราชการ มีทั้งสิ้น วาระ

ในปี 2558 ( 13 ม.ค.58) ครม. เห็นชอบให้“กรมประชาสัมพันธ์”เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 72 คัน ระยะเวลาการเช่า 46 เดือน (เดือนธ.ค.57-30 ก.ย.61) ในวงเงิน 133,926,700 บาท จากเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยอัตราค่าเช่า ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์การคำนวณการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามบัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ

ต่อมา (18 พ.ค.58) โครงการนี้ ครม. มีมติยกเลิกมติเดิม แต่เปลี่ยนแปลงอนุมัติให้“กรมประชาสัมพันธ์”ดำเนินการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 72 คัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558- 2563 ระยะเวลา 60 เดือน ภายในวงเงิน 165,612,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์และค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ดังกล่าวไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จากมติ ครม.ดังกล่าวได้ให้มีการแต่งตั้ง“คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐดำเนินการสุ่มตรวจทุกหน่วยงานที่มีการใช้รถประจำตำแหน่ง และรถส่วนกลาง”กรณีการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามบัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ มาใช้ในราชการประเภทต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณภาครัฐโดยไม่จำเป็น

โดย“ให้ส่วนราชการตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง หากคันใดหมดความจำเป็น หรือใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ดำเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

(18 ก.พ.58) อนุมัติให้ “สำนักพระราชวัง”ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2563 เพื่อเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพิ่มเติม จำนวน 9 คัน ภายในวงเงิน 14,310,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันมหากษัตริย์ ผลผลิตความสะดวกแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 71 คัน ที่เหลือจ่ายจำนวน 1,908,00 บาท สำหรับดำเนินการเช่าระยะเวลา 8 เดือน ส่วนที่เหลืออีก 52 เดือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,402,000 บาท ให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

(8 ก.ย.58) อนุมัติให้ “กระทรวงพลังงาน”ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 รายการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” จำนวน 1 คัน วงเงินรวม 2,116,800 บาท

(6ต.ค.58) อนุมัติให้ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)”ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562 แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ผลผลิตการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าเช่ารถยนต์ สำนักงาน 5 คัน วงเงิน 13,592,000 บาท

ต่อมา (29พ.ย.59) ครม.ยังได้อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2568 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน วงเงิน 11,688,000 บาท

จากนั้น(26 ก.ย.60) อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2561-พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพื่อใช้ประจำสำนักงาน จำนวน 3 สำนักงาน จำนวนเงิน 3,080,100 บาท

สำหรับ “การเช่ารถยนต์”ตามมติครม.ในปี 59 เริ่มจาก (15 มี.ค.59) อนุมัติให้ “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ขยายวงเงินและระยะเวลาเพิ่มอีก 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,409,600 บาท หลังจากรับอนุมัติจากครม.แล้ว ในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน พร้อมคนขับ รวมทั้งขยายวงเงินและระยะเวลาเพิ่มอีก 3 ปี ในการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง“กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”พร้อมพนักงานขับรถ เพิ่มเติม จำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงิน 2,237,040 บาท

(20ก.ย.59) อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ (ของอธิบดีกรมการค้าภายใน) ระยะเวลาสัญญา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ย.59-ก.ย.60) ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64) อัตราค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 35,280 บาท (ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด) ในวงเงินทั้งสิ้น 2,116,800 บาท
 
ส่วนปี 2560 เริ่มจาก (10 ม.ค.60 ) อนุมัติให้“กองบัญชาการกองทัพไทย”ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 6 รายการ รวม 352 คัน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลาการเช่า 56 เดือน) วงเงินทั้งสิ้น 492,851,856 บาท ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

(18เม.ย.60) อนุมัติให้ “สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”หรือ ปปง. เช่ารถยนต์ 30 คัน ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ตั้งแต่เดือนก.ค.60 จนถึงเดือนก.ย. 64 วงเงินทั้งสิ้น 42,457,500 บาท

(30พ.ค.60) อนุมัติให้ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 วงเงินทั้งสิ้น 5,535,000 บาท

(6 มิ.ย.60) อนุมัติในหลักการให้“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 รายการค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับ“รองเลขาธิการวุฒิสภา”จำนวน 1 คัน วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,626,800 บาท

(13มิ.ย.60)อนุมัติให้ “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” (สำนักงาน ป.ป.ส.) ดำเนินการเช่ารถยนต์ จำนวน 42 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2565 ในวงเงินทั้งสิ้น 75,965,280 บาท

ล่าสุด ปี 2561(13ก.พ.61) อนุมัติให้กับ“สำนักงบประมาณ”เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง หรือ เทียบเท่า) จำนวน 1 คัน ในอัตราค่าเช่า 53,640 บาท ต่อคัน ต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 7 เดือน (มี.ค.61-ก.ย.64) ภายในวงเงิน 2,306,520 บาท
 
“รวม 3 ปีกว่า รัฐบาลคสช.อนุมัติงบประมาณ“เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง”ทั้งเป็น งบกลาง งบปกติแล้วทั้งสิ้น มากกว่า 400 ล้านบาท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...