xs
xsm
sm
md
lg

สร้างพรรคฯ

เผยแพร่:   โดย: สันติ ตั้งรพีพากร

พรรคฯ เป็นส่วนหนึ่งของ “องคาพยพ”

ในทฤษฎี “3 สร้าง” การสร้างทฤษฎีหรือระบบปัญญาที่มีความเป็น “ปัญญาแกน” ของพันธมิตรฯ ถือเป็นงาน “นำ” จะต้องนำเสนอออกมาก่อนเสมอ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเอกภาพทางความคิด และเอกภาพทางการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ส่วนการสร้างพรรคฯ ถือเป็นงาน “หลัก” ที่เป็นรูปธรรม จักต้องทำให้สำเร็จ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทางการเมืองของขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนเกิดผลจริงในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนที่เป็นจริงของ “พรรคฯ” จักต้องดำเนินไปตามแนวคิดทฤษฎีที่กำหนด “นำ” เพื่อประกันให้พรรคฯ ดำเนินกิจกรรมไปอย่างถูกทิศถูกทาง บรรลุเป้าหมายทางการเมืองโดยรวมของขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรฯ ในทุกขั้นตอน

มองในระดับองค์รวม “พรรคฯ” ซึ่งปัจจุบันก็คือ พรรคการเมืองใหม่ มีสถานภาพเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์และสื่อในเครือเอเอสทีวีผู้จัดการ คือเป็น “เครื่องมือ” ทางยุทธศาสตร์ของพันธมิตรฯ ในการขับเคลื่อนทางการเมืองของขบวนการการเมืองภาคประชาชน เพื่อล้างการเมืองเก่า สร้างการเมืองใหม่ให้สำเร็จ เพื่อนำประเทศไทยก้าวพ้นไปจากวงจรเดิมๆ ที่ฉุดรั้งรัดรึงมิให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าตามที่ควรจะเป็น แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่สภาวะใหม่ที่ประชาชนชาวไทยแสดงบทบาทเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเอง และของประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง

“พรรคฯ” จึงเป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพอันทรงพลวัตยิ่งของขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ชาวพันธมิตรฯ และสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ทุกคนต้องช่วยกันสร้าง เช่นเดียวกันกับที่ได้สร้างสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวีมิให้ “จอดำ” จนสำเร็จมาแล้ว

มองด้วยสายตาประวัติศาสตร์ การเกิดขึ้นของพรรคฯ สะท้อนถึงกฎเกณฑ์พัฒนาการเติบใหญ่ของขบวนการการเมืองภาคประชาชน ที่ดำเนินไปตามเหตุปัจจัย ซึ่งก็คือ “ตามความจำต้องเป็นไป” ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย ที่จะต้องก้าวจากการเมืองเก่าสู่การเมืองใหม่ โดยชาวพันธมิตรฯ ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติที่ตื่นรู้” ต่างตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องสร้าง “เครื่องมือ” ต่างๆ ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ขึ้นมาทำหน้าที่แปรเปลี่ยน “ความจำเป็นต้องเป็นไป” ทางประวัติศาสตร์ ให้ปรากฏเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมให้ได้

การสร้าง “เครื่องมือ” ใหม่ๆ ในตัวเองจึงเป็นเนื้อหาสาระสำคัญยิ่งของกระบวนการพัฒนาเติบใหญ่ของขบวนการการเมืองภาคประชาชน ให้สามารถขับเคลื่อนประสานกัน กระทั่งหลอมรวมกันเข้าในรูปของ “อำนาจกำหนดใหม่” ซึ่งก็คืออำนาจประชาชน ดำเนินการต่อสู้เอาชนะอำนาจกำหนดเก่าของกลุ่มทุนสามานย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยนัยดังกล่าว การปรากฏขึ้นขององค์กรหรือเครื่องมือต่างๆ จึงเป็นเรื่อง “ธรรมดา” ของขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปัจจุบันเรามีเอเอสทีวี และพรรคการเมืองใหม่ ในอนาคต ก็อาจมีองค์กรหรือเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีก

ขอให้เข้าใจตรงกันว่า การสร้างการเมืองใหม่ (ในทางปฏิบัติก็คือการสร้าง “อำนาจกำหนดใหม่”) เป็นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ แต่ยังไม่ถึงจุดพลิกผัน อำนาจกำหนดใหม่ยังไม่ได้เอาชนะอำนาจกำหนดเก่าแบบเบ็ดเสร็จ เราจำเป็นจะต้องทำสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นขึ้นมาอีกมาก ซึ่งรวมๆ ก็คือการ สร้างทฤษฎี สร้างพรรคฯ (เครื่องมือทางยุทธศาสตร์/องค์ประกอบขององคาพยพ) และสร้างคน

การสร้างพรรคการเมืองใหม่ มีเอกลักษณ์ของตนดังนี้

1. สร้างพรรคฯทางจิตสำนึก

กล่าวได้ว่า พรรคการเมืองใหม่ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพรรคการเมืองอื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

พรรคฯ นี้เกิดขึ้นบนฐานของขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชูธง “จุดเทียนปัญญา เอาธรรมนำหน้า” โดยมติของที่ประชุมใหญ่ “สภาพันธมิตรฯ” และฉันทานุมัติจากการชุมนุมใหญ่ของมวลมหาชนชาวพันธมิตรฯ มีความเป็นพรรคการเมืองของมวลมหาชนชาวไทยอย่างสมบูรณ์

การทำให้ทั่วทั้งพรรคฯ เกิดปัญญาตื่นรู้ “รู้รอบ รู้จริง รู้ทัน” เกิดอุดมการณ์สูงส่ง พร้อมที่จะทุ่มเทและเสียสละ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สภาวะใหม่ที่ดีกว่า จึงเป็นภารกิจพื้นฐานของการสร้างพรรคฯ

ในห้วงการต่อสู้ 193 วัน การชุมนุมใหญ่ของชาวพันธมิตรฯ ได้กลายเป็น “มหาวิทยาลัยราชดำเนิน” ประสิทธิประสาทความรู้เรื่องการบ้านการเมือง และเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตที่มีความเป็น “ธรรมะ” ในตัวอย่างมากมาย โดยวิทยากรจากหลากสายหลายสำนัก รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงที่ตนได้รับและต้องเผชิญ เช่น อารมณ์ร่วมกันของผู้รักชาติรักสถาบัน ความถนอมรักและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ความเสียสละ กล้าหาญ ของ “การ์ด” และอาสาสมัคร ความไม่หวั่นกลัวต่อภัยคุกคามทั้งที่มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และภัยมืดที่มุ่งหมายทำลายถึงชีวิต รวมทั้งมีสำนึกและระเบียบวินัยสูงส่ง ยึดมั่นในแนวทางสันติอหิงสา แม้ถูกกระหน่ำทำร้ายด้วยอาวุธ ก็อดทนอดกลั้น ไม่ใช่ความรุนแรงตอบโต้ ยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ถอย ไม่หนี ไม่เลิก ประสบชัยชนะและสั่งสมชัยชนะตั้งแต่ต้นจนปลาย

ด้วยสำนึกรู้และจิตใจอันเด็ดเดี่ยวร่วมกันของชาวพันธมิตรฯ ด้วยแรงสนับสนุนจากทั่วทิศของมวลมหาชนผู้มีจิตใจเป็นธรรม ด้วยวิสัยทัศน์และอุดมการณ์อันสูงส่งของแกนนำ ได้ผูกพันกันเข้าเป็นโครงข่ายทางจิตใจอันเหนียวแน่น เป็นแก่นแกนของขบวนการการเมืองภาคประชาชนอันแข็งแกร่ง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของเครื่องมือและกลไกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี ในความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแบบมาราธอนถึง 193 วันเต็ม จนกระทั่งประสบชัยชนะ

การสร้างพรรคการเมืองใหม่ ก่อนอื่นใดจึงต้องสร้าง “จิตสำนึกชาวพันธมิตรฯ” ขึ้นมาให้ได้ โดยรวมๆ ก็ว่า “ซื่อสัตย์ เสียสละ กล้าหาญ ทำงานเป็น” ให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานของพรรคยึดถือปฏิบัติ

2. สร้างพรรคฯทางปัญญา

หลักๆ ก็คือ การ “จุดเทียนปัญญา” เปิดหูเปิดตาสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานของพรรค ให้มีหูตาสว่าง มองเห็นความเป็นไปของสังคมไทยและสังคมโลกโดยรวม สามารถเข้าถึงความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ปรากฏการณ์ รู้แจ้งเห็นจริง มีสติรู้ทัน เห็นตามจริง ตัดสินใจทำไปตามที่เห็นจริงได้ในทุกขั้นตอน

ปัญญาที่สั่งสมจากการปฏิบัติก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นทฤษฎี เกิดการยกระดับทางความคิดไปทั่วทั้งพรรคฯ

3. สร้างพรรคฯ ทางจัดตั้ง

หลักๆ คือ ขยายเครือข่าย องค์กรจัดตั้งของพรรค เปิดรับสมาชิกใหม่ๆ จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและแกนนำในระดับต่างๆ ดำเนินระบบประชาธิปไตยมวลมหาชนภายในพรรค เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของกันและกัน ถือเอาผลประโยชน์ของพรรคและของมวลสมาชิกพรรคเป็นที่ตั้ง

4. สร้างพรรคฯ ทางการเมือง

หลักๆ คือ ดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะเป็นจริง ประกาศจุดยืนและแนวทางนโยบายในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน ให้สาธารณชนมองเห็น เข้าใจ สนับสนุนและเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พรรคการเมืองใหม่เป็นความหวังและที่พึ่งของประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...