xs
xsm
sm
md
lg

สวส.โชว์วิสาหกิจเพื่อสังคม “ดอยคำ-อภัยภูเบศร-แดรี่โฮม-เด็กพิเศษ” หวังกระตุ้นธุรกิจใช้เป็นต้นแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวส.แนะนำบริษัทและกลุ่มกิจการที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม “ดอยคำ-มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร-แดรี่โฮม-เด็กพิเศษ” เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้เรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจเพื่อสังคมให้แก่ผู้ที่สนใจ หวังให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นในประเทศไทยให้มากขึ้น มั่นใจจะช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทและกลุ่มธุรกิจที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมได้มาขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วเป็นจำนวนมาก และจากการติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม พบว่ามีการทำธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือมีการทำธุรกิจเพื่อสังคม มีส่วนช่วยทำให้สังคมของประเทศไทยดีขึ้นจริง และช่วยสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมลดน้อยลง

ทั้งนี้ สวส.มีธุรกิจที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมมาให้ศึกษาเป็นต้นแบบ เช่น บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บริษัท แดรี่โฮม จำกัด และบริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งบริษัทและมูลนิธิข้างต้นเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำธุรกิจโดยนำผลกำไรที่ได้มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อมุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว จึงสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจสำหรับบริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการทำธุรกิจเพื่อสังคมได้

สำหรับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย มีลักษณะการทำธุรกิจด้วยการซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ชุมชน ในราคาเป็นธรรม แล้วนำมาผลิตเป็นสินค้าแปรรูป ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 220 รายการ ใน 22 กลุ่มสินค้า โดยในปี 2563 ดอยคำมีร้านสาขากว่า 36 แห่ง และร้านครอบครัวดอยคำ (แฟรนไชส์) อีก 13 สาขาทั่วประเทศ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นนิติบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเป็นศูนย์รักษา จำหน่ายยาสมุนไพร โดยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ชาวสวน เข้าร่วมโครงการปลูกสมุนไพรและขายผลผลิตให้แก่มูลนิธิ มีระบบสัญญารับซื้อที่เป็นธรรม ราคาเป็นธรรม ส่วนสมุนไพรที่มีการนำมาแปรรูป เมื่อมีรายได้ก็นำกลับไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกต่อหนึ่ง

บริษัท แดรี่โฮม จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ลงทุนทีละน้อย และลงทุนในสิ่งที่จำเป็น ไม่เกินตัว มีการทำงานร่วมกับเกษตรกรให้เลี้ยงโคนมแบบธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำนมออร์แกนิก และรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม โดยผลผลิตก็จำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาสมเหตุสมผล

ส่วนบริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวมกลุ่มของผู้ปกครองเด็กพิเศษ ใน จ.พังงา เพื่อปรึกษาหารือ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการดูแลเด็ก เพื่อช่วยเหลือให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และต่อมาเมื่อเด็กโตก็ได้ร่วมกันสร้างงาน สร้างกิจการ ให้เด็กพิเศษมีงานทำร่วมกับผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายหากผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาต่อได้ เด็กพิเศษก็จะมีที่อยู่ ที่กิน และมีงานทำ


กำลังโหลดความคิดเห็น...