xs
xsm
sm
md
lg

สวส.ชวนบริษัท ห้างร้าน กลุ่มกิจการ ยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม หลังรัฐให้สิทธิประโยชน์เพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นภา เศรษฐกร” ผอ.สวส. ชวนบริษัท ห้างร้าน กลุ่มกิจการ ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หลัง “จุรินทร์”ผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนและรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม และจะได้นำผลกำไรที่ได้ไปส่งต่อให้สังคม

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า สวส. ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งตามกฎหมายไทย ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจเพื่อสังคม การจ้างงานบุคคลในสังคมที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือการทำธุรกิจเพื่อต้องการรายได้เพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นคืนให้กับสังคม ให้เข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สวส. และภาครัฐ

ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งล่าสุด ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมติให้ขับเคลื่อนการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกัน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาดให้

สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และมีลักษณะสำคัญ ตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนด โดยกำหนดประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร และประเภทที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร โดยกิจการที่จะจดทะเบียน จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ สวส. ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...