xs
xsm
sm
md
lg

“สวส.” เดินหน้าเพิ่มจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม หลัง “จุรินทร์” เคาะมาตรการช่วยด้านเงินทุน หาตลาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวส.ประกาศเดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หวังใช้เป็นกลไกพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจฐานราก หลัง “จุรินทร์” เคาะมาตรการสนับสนุน ทั้งแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และการช่วยหาช่องทางการตลาด

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า สวส.มีแผนที่จะผลักดันให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และกลุ่มกิจการ ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และมีวัตถุประสงค์การทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นหลัก ให้เข้ามาจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ต้องการผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสังคม ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล

“สวส.จะผลักดันให้มีบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มกิจการ เข้ามาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เพราะธุรกิจที่ทำเพื่อสังคมจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่กำไรเพียงอย่างเดียว หากผลักดันให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและผลักดันสู่ความยั่งยืน ก็จะช่วยให้สังคมได้รับการแบ่งปัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และยังช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ อันเป็นจุดหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย” นางนภากล่าว


นางนภากล่าวว่า สำหรับบริษัทห้างร้าน หรือกลุ่มกิจการ ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับการสนับสนุนจาก สวส.ในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การผลักดันให้ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี และเชื่อมโยงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีโอกาสในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ดีขึ้น การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาดให้


กำลังโหลดความคิดเห็น...