xs
xsm
sm
md
lg

หยุด3 วัน ขึ้นทางด่วนฟรี3 สาย ตามเงื่อนไขสัมปทาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กทพ. BEM และ NECL “ยกเว้น ค่าผ่านทางด่วน สายเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา วันที่ 4 และ 6 พ.ค.และ11 พ.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

 
            การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้น
ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และ
ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) และวันจันทร์ที่
11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล)

โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ
           
ซการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ   ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับประโยชน์โดยจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง
ในวันหยุดราชการประจำปีตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน) อย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ ปี และต่อมากระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
            อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันที่ 4, 6 และ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีในช่วงนี้ กทพ. มิได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะอยู่ในระหว่างประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมิได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของประชาชนหากแต่เพื่อรักษาประโยชน์แก่ประชาชนผู้จำเป็นต้องใช้ทางพิเศษ รวมถึงรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่จะต้องเดินทางในวันเวลาดังกล่าว
            ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น กทพ. จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น