xs
xsm
sm
md
lg

วันนี้ขึ้นฟรี! ทางด่วน 3 สาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (11 พ.ค. 63) เป็นวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ

ก่อนหน้านี้ได้ยกเว้นค่าผ่านทางเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล วันพุธที่ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา และจะเว้นค่าผ่านทางอีกในวันนี้ ซึ่งเป็นวันพืชมงคล

ทั้งนี้ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี