xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม”ย้ำ 7 ขั้นตอนตรวจคัดกรองเข้ม ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม”ย้ำมาตรการคัดกรองการเดินทางภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งทาง”บก-น้ำ-อากาศ”เข้มข้น ด้าน ขบ. ขยายเวลาต่อใบอนุญาต ใบขับขี่ ทะเบียนรถยนต์ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ขณะที่การเดินทางออกนอกกทม. ทุกโหมด ช่วง 21-26 มี.ค. ลดลงต่อเนื่อง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงถึงแผนการดำเนินมาตรการภาคการขนส่งผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการภาคการขนส่งผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ โดยมีมาตรการ “คัดกรอง COVID-19” แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน
ประกอบด้วย คัดกรองประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าไปในยานพาหนะ คัดกรองผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร เมื่อพบผู้มีอาการป่วย ดำเนินการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เว้นระยะห่างในจุดจำหน่ายตั๋ว จัดที่นั่งบนยานพาหนะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนะนำผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย และแว่นตาตลอดการเดินทาง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้กระทรวงคมนาคมทราบทุกวัน
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร มาตรการ Social Distance โดยให้ผู้โดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing) เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
สำหรับบริการรถไฟฟ้า มีการเพิ่มขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเสริม เพื่อให้บริการช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเพื่อลดความแออัด รวมทั้งจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานในพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า - ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร
กรณีการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การเดินทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางจัดให้มีการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยพิจารณาอนุญาตเฉพาะบุคคลจากข้อกำหนดข้อ 8 ตาม พ.ร.ก.ฯ และกรณีการเดินทางด้วยรถโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร
โดยจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานทางราชการหรือหน่วยงานว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นในข้อ 8 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และให้บันทึกข้อมูลผู้โดยสารโดยระบุชื่อ ที่อยู่ ที่พักปัจจุบันหรือภูมิลำเนา และระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางตามเอกสาร ต.8 ด้วย เพื่อประกอบการซื้อ/จำหน่วย ตั๋วโดยสาร
นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้มีการขยายเวลาการต่อใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบขับขี่ การต่อทะเบียนรถยนต์ ที่ครบกำหนดในช่วงนี้ ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
@ การเดินทางจากกทม.ออกต่างจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้เก็บสถิติข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. จำนวน 6 แห่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 7 ก.พ. 2563-26 มี.ค. 2563 มีการคัดกรองผู้โดยสารทั้งหมด 6,151,694 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 141 คน
สำหรับ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2563-26 มี.ค. 2563 มีการคัดกรองผู้โดยสารทั้งหมด 743,694 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 คน
ข้อมูลปริมาณการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังต่างจังหวัด ด้วยรถโดยสารประจำทาง บขส. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค.2563 มีจำนวนเที่ยวรถ 130,098 เที่ยว มีผู้โดยสารจำนวน 1,917,108 คน
สำหรับผู้เดินทางด้วยรถไฟ จากกรุงเทพมหานคร ไปยังต่างจังหวัดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค.2563 มีผู้โดยสารจำนวน 1412,942 คน
ส่วนท่าเรือทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 17 มี.ค.-26 มี.ค.2563 มีผู้โดยสารทั้งหมด 137,339 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 1 คน
อย่างไรก็ตาม สถิติในการเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังต่างจังหวัดในช่วงวันที่ 21 มี.ค.-26 มี.ค. ทั้งทางอากาศ ทางถนนด้วยรถโดยสารและทางรางโดยรถไฟ นั้นพบว่า มีการเดินทางลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยทางอากาศ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.มีจำนวน 23,945 คน วันที่ 26 มี.ค. มีการเดินทางจำนวน 7,321 คน ทางรถโดยสารจาก 69,515 คน เหลือ 11,346 คน และทางรถไฟ จาก 8,854 คน เหลือ 4,810 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น...