xs
xsm
sm
md
lg

PTTEP เปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 30 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์PTTEP แจ้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็น อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ ในวันที่ 30 มี.ค.นี้

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิม ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เป็นเดอะ ซินเนอร์ยี ฮอลล์ ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ทางห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จึงไม่สามารถให้บริการสถานที่จัดประชุมตามที่กำหนดไว้เดิมได้ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความปลอดภัยมากที่สุด บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ PTTEP แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับชมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.pttep.com สำหรับผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือ Record Date) สามารถใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบฯ

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม และบริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...