xs
xsm
sm
md
lg

โควิด-19 กระทบอินทัช เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล บริษัทยังคงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.30 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
คณะกรรมการบริษัท ยังคงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,168 ล้านบาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.65 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนายชลาลักษณ์ บุนนาค ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563
บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดวันดังกล่าวจนกว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศว่าประเทศไทยปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาเลือกวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป