xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมชงผลฟังความเห็นฟื้นเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู การเข้าร่วม CPTPP ให้ กนศ.พิจารณา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP เผยส่วนใหญ่เห็นควรทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ไม่กระทบประชาชน รัฐมีอิสระในการกำหนดนโยบาย หลังนำเสนอประเด็นที่คาดว่าจะอยู่ในการเจรจาให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เตรียมนำข้อสรุปเสนอ กนศ.พิจารณาภายใน ธ.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นเรื่องการจัดทำกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทย มีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งกรมฯ ได้นำเสนอหัวข้อการเจรจาที่คาดว่าจะปรากฏในการทำเอฟทีเอกับอียู และที่ปรากฏอยู่แล้วในความตกลง CPTPP ให้กับผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

สำหรับประเด็นที่ได้นำเสนอ เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการปกป้อง มาตรการสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การระงับข้อพิพาท ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ รัฐวิสาหกิจ ความโปร่งใส การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือ

“ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่ากรอบเจรจาที่จะจัดทำควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย ควรให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบหลักประกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งควรให้รัฐยังคงมีอิสระในการกำหนดนโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น” นางอรมนกล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ จะนำความเห็นที่ได้ไปประมวลรวมกับผลการศึกษาเรื่องประโยชน์และผลกระทบของการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู และผลการวิจัยเรื่องการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทย ตลอดจนผลการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลและยกร่างกรอบเจรจาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตัดสินใจการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู และการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยต่อไป โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเสนอต่อ กนศ.ภายในเดือน ธ.ค. 2562 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...