xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิสภาเห็นชอบ“บรรจงศักดิ์”นั่งตุลาการศาล รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บรรยากาศการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561) โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ประชุมลับเพื่อรับทราบรายงานการของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของผู้เสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมลงคะแนนลับเห็นชอบด้วยคะแนน 206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง ทำให้ นายบรรจงศักดิ์ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ