xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิสภาลงคะแนนลับเห็นชอบว่าที่ตุลาการศาล รธน.พบ"ชั่งทอง"ร่วงคนเดียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ (11 ก.พ.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 4.นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ 5.นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของกรรมาธิการฯ ก่อนที่จะให้ ส.ว.เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนให้ความเห็นชอบรายชื่อทั้ง 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอมาหรือไม่ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ว.ทั้งหมด 250 คน หรือ125 เสียงขึ้นไป

ทั้งนี้ หลังการประชุมลับ และลงคะแนนลับนานกว่า 5 ชั่วโมง ผลปรากฎว่า นายอุดม ได้คะแนนเห็นชอบ 216 คะแนน  ไม่เห็นชอบ 3 คะแนน  นายวิรุฬได้คะแนนเห็นชอบ  216 คะแนน ไม่เห็นชอบ 3 คะแนน นายจิรนิติได้คะแนนเห็นชอบ 217คะแนน  ไม่เห็นชอบ 2 คะแนน นายชั่งทองได้คะแนนเห็นชอบ 52 คะแนน ไม่เห็นชอบ 139 คะแนน  ไม่ออกเสียง 28  คะแนน และนายนภดลได้คะแนนเห็นชอบ 203 คะแนน ไม่เห็นชอบ 12 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน ทำให้ นายอุดม นายวิรุฬ นายจิรนิติ และนายนภดล ที่ได้รับคะแนนเห็นชอบเกิน 125 คะแนน ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายชั่งทองได้คะแนนเห็นชอบไม่ถึง 125 คะแนน  จึงไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงคนเดียว