xs
xsm
sm
md
lg

ส.ว.206 เสียงเห็นชอบ “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” นั่งตุลาการศาล รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วุฒิสภา 206 เสียง เห็นชอบ “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (13 ก.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561) โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ประชุมลับเพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบประวัตินายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ หัวหน้าคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ทำการลงคะแนนลับ โดยผลปรากฏว่า วุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง ทั้งนี้ นายบรรจงศักดิ์ได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ หรือ 125 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...