xs
xsm
sm
md
lg

ก.พ.ร.จัดมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานราชการบริการ ปชช.เป็นเลิศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ก.พ.ร.เตรียมมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจข้าราชการ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ทำงานโดดเด่น ให้บริการประชาชนเป็นเลิศ

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ทาง ก.พ.ร. คัดเลือกหน่วยงานราชการให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลในฐานะประธาน ก.พ.ร. เป็นประธานมอบรางวัล

ทั้งนี้ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลที่ต้องการมอบให้สำหรับส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นเลิศ โดยประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยเป็นส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้โดดเด่นจนเป็นแบบอย่างที่ส่วนราชการอื่นๆ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยมีจำนวน 1 รางวัล

2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของกระบวนงานบริการหนึ่ง แล้วส่งผลให้การให้บริการนั้นๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา โดยมีรางวัลระดับดีเด่นจำนวน 1 รางวัล และรางวัลระดับดี 2 รางวัล

3. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการที่มีการทำงานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ อันนำไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น โดยมีรางวัลระดับดีเด่น 12 รางวัล และรางวัลระดับดี 4 รางวัล รวมจำนวน 16 รางวัล

4. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยวิธีการที่หลากหลาย หรือรูปแบบทางเลือกใหม่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน อันนำไปสู่การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีรางวัลระดับดีเด่น 7 รางวัล และรางวัลระดับดี 4 รางวัล รวมจำนวน 11 รางวัล

5. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โดยมีรางวัลระดับดีเด่น 22 รางวัล และรางวัลระดับดี 19 รางวัล รวมจำนวน 41 รางวัล

6. รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่หน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 รางวัล

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพองค์การได้อย่างโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่งตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล จำนวนทั้งหมด 16 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 3 รางวัล

2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 4 รางวัล

3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 1 รางวัล

4. รางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จำนวน 5 รางวัล

5. รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะช่วยบรรเทาหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองให้แก่ภาคประชาชนในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับภาคราชการโดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 หน่วยงานดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. กรมปศุสัตว์

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. กรมทางหลวงชนบท

5. กรมราชทัณฑ์

6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SME ผู้จัดการออนไลน์” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น