xs
xsm
sm
md
lg

เจรจาโต๊ะกลมขยายความร่วมมือเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG ไปยุโรป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เปิดเจรจาโต๊ะกลมเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปขยายความร่วมมือเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG มั่นใจไทยเป็นผู้นำการผลิตอาหารคุณภาพ 1 ใน 5 ของโลก
 
เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่อาคารแอทธินี กรุงเทพฯ นายปิร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และคณะผู้แทนทางการค้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดการหารือโต๊ะกลม ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหาร สวทช. เพื่อขยายความร่วมมือกับ อว. ในเรื่อง BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 
หลังจากการเจรจา ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า BCG Model เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด สามารถตอบโจทย์ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในภาคการเกษตรและอาหาร ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านการท่องเที่ยว จะสามารถนำพาประเทศไปสู่การเป็นผู้นำการผลิตอาหารคุณภาพ 1 ใน 5 ของโลก เพิ่ม GDP เป็น 4.3 ล้านล้านบาท ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้กับทุกภูมิภาคของประเทศ
 
“การหารือโต๊ะกลมในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิสัยทัศน์และแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model รวมทั้งการหารือในการสร้างความร่วมมือแบบได้รับประโยชน์ร่วมกัน (win-win) ระหว่างประเทศไทย และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Model ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” ดร.สุวิทย์กล่าว
 
ด้าน นายปิร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหภาพยุโรปกำลังลงทุนในข้อตกลงยุโรปสีเขียว หรือ European Green Deal ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรป การลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยสหภาพยุโรปต้องการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้หลักการข้อตกลงยุโรปสีเขียวได้รับการส่งเสริมในระดับนานาชาติ โดยสหภาพยุโรปได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับวงจรการผลิต การบริโภค การจัดการขยะและของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยในสองปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ลงทุนไปเกือบ 1.1 พันล้านยูโร (33 พันล้านบาท) ในการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อเป็นการริเริ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการหารือฯ รมว.อว. ได้นำเสนอภาพรวม BCG Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนี้ ผู้บริหาร สวทช. ได้นำเสนอโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน BCG Model เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล รวมทั้งความคืบหน้าการสร้างเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ตั้งอยู่ในบริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง พื้นที่ 3,000 ไร่ และบริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 120 ไร่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เช่น โรงงานสาธิต Industry 4.0 Testbed 4G (The 4th Generation)  Synchrotron Facility, Autonomous Vehicle Testing and Living Laboratory and High Performance Computing Facility เพื่อรองรับอุตสาหกรรม s-curve ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น