xs
xsm
sm
md
lg

ซินโครตรอนเปิดโอกาสครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูงครั้งที่ 6

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน - ซินโครตรอน เปิดโลกทัศน์ครูไทย สัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง “ค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ต.ค.58 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ของซินโครตรอน อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปสู่การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

ตลอดระยะเวลาของการเข้าค่ายทั้ง 4 วัน จะเป็นการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแสงขั้นสูงทางด้านแสงซินโครตรอน โดยมีทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Accelerator and Production of Synchrotron Light” และ “Beamlines at Siam Photon Laboratory” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค การบรรยายพิเศษจาก ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2558

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน Science Research Education (TRA) Program ณ LLNL สหรัฐอเมริกา และครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN) อีกด้วย

ในส่วนของการทำภาคปฏิบัติ มีเป้าหมายเน้นฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการตามสถานีทดลอง เพื่อทำการทดลองในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ศึกษาโครงสร้างนาโนคอลลาเจนในเส้นเอ็น การตรวจหากำมะถันในพืชสมุนไพร ฟิสิกส์ของเตาไมโครเวฟ ระบบแม่เหล็กสำหรับเครื่องเร่งอนุภาค เป็นต้น ในโอกาสนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการนำเสนอผลงานด้วยการรายงานกลุ่มต่อที่ประชุม นักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

จากประสบการณ์ค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทย์ฯ ครั้งนี้ คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างให้ความสนใจและจะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงขั้นสูง ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...