xs
xsm
sm
md
lg

ก.วิทย์เตรียมเดินสายจัดมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 หัวเมืองใหญ่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตัวอย่างแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะแสดงในมหกรรมนวัตกรรมภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ
ก.วิทย์เตรียมจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยในหัวเมืองใหญ่ 3 ภาค เดินสายจากเชียงใหม่ โคราชและจบที่หาดใหญ่ เปิดโอกาสผู้ประกอบการท้องถิ่นและประชาชนได้เข้าถึงนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย ตามมติ ครม.สัญจรเมื่อ มี.ค.58 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เผยแพร่ผลงานไทยที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.58 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มี.ค.58 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จงประจวบคีรีขันธ์ ที่เห็นชอบให้กระทรวงฯ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมไทยที่ได้เสนอขึ้นบัญชีนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำหรับงานนวัตกรรมไทย 3 ภาคจะเริ่มที่งานนวัตกรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.58 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และ 6 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไทยก้าวหน้าเศรษฐกิจไทยมั่นคง” พร้อมการนำเสนอกว่า 50 ผลงาน เช่น โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยคลื่นวิทยุ

ต่อด้วยงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย.58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน” โดยมีผลงานเด่น เช่น ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร การพัฒนาสายพันธุ์พื้นเมือง และการนำชมโรงจำกัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

สุดท้ายคืองานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค.58 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสทิวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญและจำเป็นในปัจจุบัน รวมถึงอแตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อาหารทะเลฮาลาลและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานที่อาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านยางพาราซึ่งจะแสดงในมหกรรมนวัตกรรมภาคใต้

กำลังโหลดความคิดเห็น...