xs
xsm
sm
md
lg

รมต.วิทย์ชวนนักเรียนโรงเรียนวิทย์เรียนต่อด้านวิทย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ดร.พิเชฐ” ชวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมแนะใช้หน่วยงานสังกัดกระทรวงววิทย์เป็นเป็นที่ปรึกษา

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวระหว่างบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แก่นักเรียนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 14 หน่วยงานสามารถเป็นที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ได้

“ถ้าสนใจด้านอวกาศ ก็มีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ที่มีสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) อยู่ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถ้าสนใจเรื่องดวงดาว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ก็มีหอดูดาวขนาดใหญ่ อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าสนใจ เรียนรู้การทดสอบระดับโมเลกุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา ก็มีเทคโนโลยีระดับอนุภาค ทดสอบระดับโมเลกุล” ดร.พิเชฐกล่าว

ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีทุนให้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกปี ทั้งในระดับปริญาโทและปริญญาเอก โดยส่วนใหญ่เป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงฯ กำหนด นอกจากนี้ยังมีทุนของหน่วยงานอื่นที่เป็นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

“ส่วนใหญ่กลับมาแล้วจะมาทำงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนได้ ภายใต้โครงการ Talent Mobility จะทำให้ภาคเอกชนมีนักวิจัยไปร่วมทำงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังพยายามผลักดันให้ภาคเอกชนมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อรองรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขึ้นเองภายในประเทศให้มากขึ้นด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...