xs
xsm
sm
md
lg

บนก.28 ชูผลงาน MISSION TO MARS ยกระดับการศึกษาด้วย Metaverse สร้างความเป็นเลิศด้วยปัญญาประดิษฐ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บนก.28 ชูผลงาน MISSION TO MARS ยกระดับการศึกษาด้วย Metaverse สร้างความเป็นเลิศด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยหุ่นยนต์ และช่วยประชาชนด้วย SMART เครือข่าย


วันนี้ (3 พ.ค. 65) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ 28 เรื่อง บนก. 28 : MISSION TO MARS (ภารกิจแห่งอนาคต) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ในโอกาสนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของผู้เข้ารับการอบรมด้วย

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 49 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษจากสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 39 คน และจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 คน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประปานครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สำหรับการนำเสนอผลงาน "บนก. 28 : MISSION TO MARS (ภารกิจแห่งอนาคต)" ในวันนี้เกิดจากการระดมความคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่ตระหนักถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษาของเยาวชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านการเชื่อมโยงระบบการดูแลรักษาโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ปัญหาคุณภาพชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่าพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ซึ่งปัญหาทั้งหมดส่งผลกระทบโดยตรงอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร จึงได้ศึกษาและจัดทำผลงานรุ่นในหัวข้อ "บนก.28 : MISSION TO MARS (ภารกิจแห่งอนาคต)" ภายใต้แนวคิดยกระดับการศึกษาด้วย Metaverse สร้างความเป็นเลิศด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มคุณค่าชีวิต ด้วยหุ่นยนต์ และช่วยประชาชนด้วย SMART เครือข่าย เพื่อให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองชั้นนำในระดับสากล หรือมหานครแห่งเอเชียต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น