xs
xsm
sm
md
lg

ติวเข้มเสริมทักษะนักผจญเพลิงรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพเผชิญเหตุสาธารณภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 18 โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 18 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 31 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 - 3 พฤษภาคม 2565 แบบพักค้างตลอดหลักสูตร รวม 24 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหลักที่ผู้รับราชการในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เข้ามารับราชการในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานในหน้าที่ พัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และจิตใจให้สามารถเผชิญเหตุสาธารณภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลงได้

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างมาก โดยได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพิ่มเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมศักยภาพ ทันต่อเหตุการณ์ เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดสาธารณภัยตามนโยบาย “มหานครแห่งความปลอดภัย” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น