xs
xsm
sm
md
lg

7 บอร์ด สสส.ถูกปลดมีชื่อนั่งเก้าอี้มูลนิธิรับทุน รมว.สธ.ปัดเอี่ยวคำสั่งล้างบาง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
รมว.สธ.ปัดเอี่ยวล้างบางบอร์ด สสส. แจงไม่ทราบเรื่อง แค่เข้ามาช่วยให้งาน สสส.เดินหน้า พบ 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.ที่ถูกปลด ควบตำแหน่งกรรมการมูลนิธิรับทุน สสส.ด้วย

จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งให้กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายสมพร ใช้บางยาง รศ.ประภาภัทร นิยม และนายวิเชียร พงศธร พ้นจากการเป็นกรรมการและการดำรงตำแหน่งในกองทุนดังกล่าว

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) คนที่ 1 กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ดำเนินการตรวจสอบ สสส.ก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่ง เหตุผลของการปลดต้องไปสอบถามจาก คตร. ส่วนตนเพียงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย คือ ให้ สธ.ศึกษาปรับปรุงให้การดำเนินงานของ สสส.ราบรื่นตรงกับ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544

"ที่ผ่านมาผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นประธาน ซึ่งได้ข้อสรุปต้องมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ สสส. จำนวน 26 ฉบับ โดยเน้นแก้ไขเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ และผ่านความเห็นชอบของบอร์ด สสส.เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติให้แก้ระเบียบ และกรรมการท่านใดที่ควบตำแหน่งมูลนิธิอื่นๆ ที่อาจซ้ำซ้อนกับบอร์ด สสส. ต้องเลือกนั่งเพียงตำแหน่งเดียวภายใน 90 วัน" รมว.สธ. กล่าวและว่า ส่วนการแต่งตั้งกรรมการ สสส.ใหม่นั้น คงต้องหารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานบอร์ด สสส.ก่อน ซึ่งคงมีการหารือถึงเรื่องนี้ในการประชุมบอร์ด สสส.ครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นใน ม.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอร์ด สสส. ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มีจำนวน 20 คน ประกอบด้วย 1.นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 2.รมว.สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 4.กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย และ 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีก 8 คน ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีทั้งหมด 9 คน การปลดในครั้งนี้จึงมีเพียง 2 คนที่ไม่อยู่ในคำสั่ง คือ นางทิชา ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการศึกษา และนายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านกฎหมาย

สำหรับปมปัญหา สสส.นั้น เริ่มจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และ คตร.ได้ทำรายงานประเมินการใช้จ่ายประจำปี 2557 ของ สสส.ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ระบุว่า การบริหารงานของ สสส. ยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จนเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แม้บอร์ด สสส.จะเห็นชอบให้แก้ระเบียบ สสส.เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกรรมการที่ควบตำแหน่งมูลนิธิที่อาจซ้ำซ้อนกับบอร์ด สสส.ให้เลือกตำแหน่งเดียวใน 90 วันแล้วก็ตาม สุดท้ายก้มีคำสั่ง คสช.ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งหากพิจารณาผู้ที่ถูกปลดนั้นเป็นบุคคลที่เคยมีคนตั้งคำถามว่า ดำรงตำแหน่งในมูลนิธิอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทุน สสส. เห็นได้จากรายงานของ สตง. ระบุรายชื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน สสส. ตั้งแต่ปี 2550-2557 ประกอบด้วย

1.นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานบอร์ด สสส.คนที่สอง เป็นกรรมการในมูลนิธิมิตรภาพบำบัด มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิเด็ก มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิ 14 ตุลา มูลนิธิสร้างสุขไทย 2.นายสงกรานต์ ภาคโชคดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการมูลนิธิวิถีสุข 3.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

4.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการด้านการสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 5.นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านการกีฬา เป็นกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 6.รศ.ประภาภัทร นิยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรม เป็นกรรมการสถาบันอาศรมศิลป์ และ 7.นายวิเชียร พงศธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านการบริหาร เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...