xs
xsm
sm
md
lg

เขตสุขภาพที่ 4 ประสาน รพ.รัฐนอกสังกัดลดรอคิวรักษาผู้ป่วยมะเร็ง หัวใจ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รมว.สธ.เผยเขตสุขภาพที่ 4 เดินหน้าประสานความร่วมมือ รพ.รัฐนอกสังกัด รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง หัวใจเร็วขึ้น ลดอัตราตายอุบัติเหตุจราจร  ดูแลผู้สูงอายุชะลอติดบ้านติดเตียง และการใช้งบท้องถิ่นร่วมดูแลสุขภาพประชาชน  

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่โรงพยาบาลสระบุรี นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4  ซึ่งมี 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี และสระบุรี  ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิชาการ วิทยาลัยพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในเขตสุขภาพ ซึ่งมี  5 ล้าน 1 แสนกว่าคน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในภาพรวมของการจัดบริการในเขตสุขภาพที่ 4  พบว่าดำเนินการได้ดี บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐเอกชน  มีเป้าหมายการทำงานชัดเจน ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด และความเข้มแข็งของภาคเอกชนและประชาชน  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในอนาคตอันใกล้จะมีการพัฒนาด้านคมนาคมที่พื้นที่สระบุรี และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  จึงต้องวางแผนในการป้องกันผลกระทบสุขภาพ บูรณาการทำงานข้ามกระทรวงและทุกภาคส่วน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการดูแลสุขภาพประชาชน

ได้มอบนโยบายให้พื้นที่เน้นหนักการทำงาน 4 เรื่อง ได้แก่  1.การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร    ซึ่งประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ประมาณ 23,000 คนต่อปี สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการบาดเจ็บ พิการ หลายแสนล้านบาทต่อปี โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อการป้องกันให้มากขึ้น  ซึ่งการรักษาด้านการแพทย์ทำได้ดีอยู่แล้ว   โดยให้จังหวัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลรายวันต่อเนื่องไม่เฉพาะเทศกาล จะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. การบูรณาการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉาะโรคหัวใจ ซึ่งในเขตสุขภาพนี้มีอัตราตายสูงที่สุดในประเทศ แสนละ 42 คน  และโรคมะเร็ง ให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา คิวรอผ่าตัดหัวใจไม่เกิน 1 ปี คิวรอฉายแสงไม่เกิน 6 สัปดาห์  3.การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งมีหลายแห่งที่เป็นต้นแบบระดับชาติ เช่น  ที่ลำสนธิ จ.ลพบุรี   อยากให้ขยายผลให้ทั่วประเทศ และเพิ่มการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีควบคู่ไปด้วย  เพื่อชะลอเวลาติดบ้านติดเตียงให้ได้มากที่สุด และ4.การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพประชาชนได้   จะเร่งหารือกับสตง. เพื่อคลี่คลาย และสามารถนำมาใช้ร่วมกับงบของกระทรวงสาธารณสุข  จะช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เป็นพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งมีประชากรหนาแน่นกว่าพื้นที่ทั่วไป ส่วนใหญ่ทำงานในภาคบริการ อุตสาหกรรม  จะต้องพัฒนารูปแบบบริการให้เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่ระดับขึ้นพื้นฐานจนถึงระดับเชี่ยวชาญและให้เพิ่มเรื่องการดูแลโรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม  เช่นที่สระบุรีมีฝุ่นจากโรงโม่หิน โรงงานปูนซีเมนต์ จะต้องวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...