xs
xsm
sm
md
lg

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้พนักงาน “Work From Home” มีผล 4-13 ม.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้พนักงานทำงานที่บ้าน 4-13 ม.ค. คำสั่งมีผลวันนี้

วันนี้ (3 ม.ค.) พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงนามในคำสั่งเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันนี้ ซึ่งในคำสั่งระบุว่าได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ประกอบกับเพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสําคัญ ซึ่งคำสั่งกำหนดว่าให้บุคลากรของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินงดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นการเดินทางมาปฏิบัติงานที่สํานักงาน ทั้งนี้ หากบุคลากรของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีเหตุจําเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ขออนุญาตต่อสํานักงาน เป็นรายกรณี

การกําหนดบุคลากรของสํานักงานเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว ได้แก่ พนักงานหรือลูกจ้างที่มีโรคประจําตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ โรคอ้วน โรคตับ โรคหัวใจ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน พนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ โดยให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย นับตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

และการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย นับตั้งแต่วันที่ 4-13 มกราคม 2564 โดยให้ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสถาบัน/หัวหน้าหน่วย มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดจํานวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง นํางานกลับไปทําที่พักอาศัย โดยคํานึงถึงเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ของภารกิจ โดยให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างที่เป็น กลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อดังกล่าว

นอกจากนี้ ในคำสั่งยังกำหนดในเรื่องการรายงานการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย การทำงาน และประสานโดยใช้ระบบสื่อสาร และในระหว่างการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หากพนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการไอแห้งๆ หรือไอมีเสมหะเกิน 1 สัปดาห์ และมีอาการหายใจลําบาก เหนื่อยหอบ หรือมีภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์และแจ้ง ต้นสังกัดทราบโดยเร็วในวาระแรกที่สามารถกระทําได้ เพื่อรายงานต่อเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ และให้พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติงานเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ซึางการหยุดปฏิบัติงานตามข้อนี้ไม่ถือเป็นวันลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นหน่วยงาน ที่อยู่ในศูนย์ราชการฯ อาคาร บี ที่ออกคำสั่งดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมฯ ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม โดยให้ยึดหลักทำงานที่บ้าน 30% ของแต่ละกอง ขณะที่หน่วยงานอื่นอาจมีคำสั่งให้พนักงานและลูกจ้างทำงานทีาบ้านตามมา อย่างเช่น กกต. และ กสม. ที่จะมีการประชุมในเรื่องมาตราการดังกล่าวพรุ่งนี้ (4 ม.ค.)


กำลังโหลดความคิดเห็น