xs
xsm
sm
md
lg

ทีมกลั่นกรองเงินกู้ 4 แสนล. สู้โควิด แจ้ง 750 โครงการระดับจังหวัดผ่านรอบแรก เร่งทำฉบับเต็ม ชงประเมินความเสี่ยง"ทุจริต"สัปดาห์หน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทีมกลั่นกรองเงินกู้ 4 แสนล้าน สู้โควิด-19 แจ้ง 6 ภูมิภาค จัดทำโครงการฉบับเต็มระดับจังหวัด ผ่านรอบแรก 750 โครงการ ภาคเหนือ 153 โครงการ อีสาน 191 โครงการ กลาง 181 โครงการ ตะวันออก 91 โครงการ ใต้ 119 โครงการ และ จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผ่าน 15 โครงการ เร่งให้รายงาน “บัญชีสรุปโครงการ ภาพรวมของจังหวัด” พร้อมจัดทำแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง “ทุจริตภาครัฐ” ฉบับ ปปท.สัปดาห์หน้า

วันนี้ (14 มิ.ย.) มีรายงานจากสำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ภายหลังสภาพัฒน์ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พ.ศ. 2563 (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) กำหนดให้จังหวัดส่งแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 มายังคณะกลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ล่าสุด สภาพัฒน์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ว 3350 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เรื่อง การประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้แผนงานที่ 3.2 “ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม” รายจังหวัดรวม 76 จังหวัด ตามที่จังหวัดเสนอมา “รอบแรก”

“ให้แจ้งจังหวัดที่ขอรับงบประมาณ และหน่วยงานในพื้นที่/ส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ บัญชีสรุปโครงการ ภาพรวมของจังหวัด พร้อมจัดทำแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง เสนอขอความเห็นจาก ก.บ.จ. และหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนรายงานรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบโครงการ โดยให้จัดส่ง คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 18 มิ.ย. นี้”

ทั้งนี้ หลังจากสภาพัฒน์ได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการ และการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบและจังหวัด ที่เสนอโครงการเบื้องต้น จัดทำรายละเอียดแผนโครงการ พร้อมการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ทุกโครงการ

มีรายงานเปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งจังหวัด โดยสรุปผลการประเมินโครงการเบื้องต้น “รอบแรก” ระดับจังหวัด ใน 6 ภูมิภาค รวม 750 โครงการ เพื่อให้จังหวัดจัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย จังหวัดภาคเหนือ ผ่านการประเมินโครงการเบื้องต้น 153 โครงการ จังหวัดภาคอีสาน ผ่าน 191 โครงการ จังหวัดภาคกลาง ผ่าน 181 โครงการ จังหวัดภาคตะวันออก ผ่าน 91 โครงการ จังหวัดภาคใต้ ผ่าน 119 โครงการ และ จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผ่าน 15 โครงการ

เมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) คณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองฯ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ยังได้ขอให้จังหวัด จัดทำลำดับความสำคัญโครงการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นบัญชีชุดเดียวกัน โดยให้จัดทำเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) มายังสภาพัฒน์ ภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...