xs
xsm
sm
md
lg

เกินวงเงินกู้แล้ว! สารพัดแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 ชงรอบแรก 31,325 โครงการ ขอ 416,149 ล้าน “สนทช.” หวั่น เงินภัยแล้ง มท.ซ้ำซ้อนเงินโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานทรัพยากรนํ้าฯ หวั่นสารพัดโครงการขอเงินสู้ภัยแล้ง ของกระทรวงมหาดไทย “ซ้ำซ้อน” โครงการเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม 4 แสนล้าน สู้ภัยโควิด-19 ส่งคืนไปพิจารณา พร้อมให้เสนอในขั้นตอน “กลั่นกรองโครงการเงินกู้ฯ” แทนของบผ่าน สทนช. เผย โครงการเบื้องต้นผ่าน “ไทยมี” ล่าสุด แผนงานที่ 3.2 “ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม” ผ่านเงินกู้ 4 แสนล้านบาท เสนอมาแล้ว 31,325 โครงการ เกินวงเงินแล้วถึง 416,149 ล้าน

วันนี้ (3 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งหน่วยงานในสังกัดและจังหวัด ให้นำโครงการตามแผนการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) กลับไปพิจารณา เพื่อมิให้การพิจารณาแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เกิดความซ้ำซ้อน

โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการเสนอขออนุมัติ โครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและลังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) ซึ่งจังหวัดให้นำเสนอ กบจ.เพื่อพิจารณาโครงการ

“ขอให้ กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องกลับไปพิจารณา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินกู้ 400,000 ล้านบาทต่อไป”

ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิ่งมีหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการ 26 หน่วยงาน หลายกระทรวง แจ้งแผนงานที่ยื่นขอใช้งบประมาณ เช่น โครงการของกองทัพอากาศ 1 โครงการ วงเงิน 20,320,000 บาท โครงการของกองทัพบก จำนวน 25 โครงการ ที่มีมณฑลทหารบกที่ 37 มณฑลทหารบกที่ 210 รับผิดชอบโครงการ

ยังมีโครงการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 14,712 โครงการ โครงการของกรมพัฒนาชุมชน 35 แห่ง โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ 45 โครงการ โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,124 โครงการ

โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน 96 โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 43 โครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 66 โครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 โครงการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 8 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาค 217 โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 168 โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,035 โครงการ

มีรายงานว่า เว็บไซต์สภาพัฒน์ รายงานผ่าน “Thaime” โครงการเบื้องต้น (9 มิ.ย.) ที่หลายหลายหน่วยงานเสนอผ่าน 4 แผนงานมายังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว 31,801 โครงการ ขอรับจัดสรร 783,348 ล้านบาท โดยแผนงานที่ 3.1 เสนอ164 โครงการ ขอรับจัดสรรงบฯ 284,302 ล้านบาท

แผนงานที่ 3.2 “ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม” ผ่าน เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เสนอมาแล้ว 31,325 โครงการ เกินวงเงินแล้วถึง 416,149 ล้านบาท และแผนงานที่ 3.4 เสนอมาแล้ว 292 โครงการ ขอรับจัดสรร 82,986 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบโครงการอย่างใกล้ชิด ตลอดสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะคัดโครงการออกจากรอบแรก


กำลังโหลดความคิดเห็น...