xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เตรียมถกงบรายจ่ายปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้าน 7 มิ.ย. ศธ.กวาดงบสูงสุด 4.8 แสน ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
โฆษกวิป สนช. เผย เตรียมพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้าน 7 มิ.ย. นี้ เผย ศธ. กวาดงบสูงสุด 4.8 แสนล้าน พร้อมจำแนกตามยุทธศาสตร์

วันนี้ (31 พ.ค.) เมื่อเวลา 15.45 น. ที่รัฐสภา นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงภายหลังการประชุมวิป สนช. นัดพิเศษ ว่า ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 3,000,000,000,000 บาท (3 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 61 จำนวน 1 แสนล้านบาท ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสนช. ในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ โดยมีทั้งหมด 61 มาตรา แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 2,261,488.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณ ปี 61 จำนวน 108,226 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน 660,305.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 61 จำนวน 510 ล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 78,205.5 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปี 61 จำนวน 8,736.8 ล้านบาท และวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 450,000 ล้านบาท

นายยุทธนา กล่าวอีกว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ 6 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,060,869 ล้านบาท 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง หรือหน่วยงาน จำนวน 764,257.4 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่) 3. กลุ่มงบประมาณรานจ่ายบูรณาการ รวม 21 แผนงาน จำนวน 487,662.8 ล้านบาท 4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ รวม 3 แผนงาน จำนวน 325,600.9 ล้านบาท 5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จำนวน 259,609.9 ล้านบาท และ 6. กลุ่มงบกลาง จำนวน 102,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ จำนวน 70,000 ล้านบาท

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า สำหรับกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด คือ 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 489,789.6 ล้านบาท 2. งบกลาง จำนวน 468,032 ล้านบาท และ 3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 373,519.7 ล้านบาท ส่วนกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มมากที่สุด คือ 1. งบกลาง เสนอตั้ง 768,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52,448.8 ล้านบาท 2. มท. เสนอตั้ง 373,519.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,216.1 ล้านบาท และ 3. กระทรวงคมนาคม เสนอตั้ง 183,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,964.5 ล้านบาท

นายยุทธนา กล่าวด้วยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 329,273.2 ล้านบาท 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 406,564.6 ล้านบาท 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 560,896.3 ล้านบาท 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 397,501.4 ล้านบาท 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 117,266 ล้านบาท 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 838,388.6 ล้านบาท 7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 350,109.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช. จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 50 คน แบ่งเป็น สมาชิก สนช. 40 คน และจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 10 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น