xs
xsm
sm
md
lg

“นายกฯ” สั่งเร่งแก้อุปสรรคเบิกจ่ายงบ 61 พบ 7 ยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเป้า เหตุ “ประกวดราคา” ปัญหาเยอะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“นายกฯ” สั่งเร่งแก้ปัญหาเบิกจ่ายงบปี 2561 หลังรับรายงาน 7 ยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเป้า เว้น “ยุทธศาสตร์แก้ความยากจน” เบิกจ่ายเกินเป้าร้อยละ 60 เฉพาะไตรมาส 2 เบิกแล้วกว่า 2.08 แสนล้าน และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ที่เบิกจ่ายแล้ว 4.2 แสนล้าน พบปัญหา “ประกวดราคา” เหตุผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ยื่นเสนอราคารายเดียว แถมส่วนราชการบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบจัดจ้างฉบับใหม่

วันนี้ (26 พ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเร็ว ภายหลังรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,900,000 ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561 รวมทั้งพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของการดำเนินการต่างๆ และให้นำแผนงานโครงการที่มีความพร้อมมาดำเนินการเป็นลำดับแรก

จากรายงานพบปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 อาทิ การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งปัญหาในเรื่องการปรับแก้ไข TOR ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในไตรมาสที่ 2 ยังคงพบปัญหาอุปสรรค เช่น รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประสบปัญหาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และราคาที่ดิน ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ยังมีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ หรือจัดหาจากต่างประเทศ ขณะที่ส่วนราชการบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ โดยอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ ขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง มีข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช่จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ ตลอดจนหารือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อหาทางแก้ไขปปัญหาโดยเร็ว”

มีรายงานด้วยว่า เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรี (22 พ.ค.) ที่ผ่านมา ได้รับทราบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,900,000 ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,470,558.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.71 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.58 (เป้าหมายกำหนดไวั ร้อยละ 52.29) โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 จำนวน 572,790.76 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 19.75 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ 271,267.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 106,221.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.16 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.13 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 51,286.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.91 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.28) 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 467,718.64 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 243,744.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.11 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.18 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 167,024.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.71 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.29)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ 571,885.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 285,086.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.85 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.44 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 156,134.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.30 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.29) 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ 331,820.46 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 208,280.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.75 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.46 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 121,867.75 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 36.72 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.29)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 121,425.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 42,140.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 17.58 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 18,107.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.16 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.28)

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 783,039.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 426,590.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.48 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.18 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 274,196.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.02 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.29) 7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ 372,752.46 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 158,479.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.93 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.36 (ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 108,850.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.86 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 30.28)


กำลังโหลดความคิดเห็น