xs
xsm
sm
md
lg

มท.เต้น! โกงอาหารกลางวันโรงเรียน อปท.สั่งผู้ว่าฯ ทั่ว ปท.เข้ม พบโรงเรียนสมยอม ผู้ขาย คนตรวจรับ เบิกครบ “หมู/ผักสด” ขาดอื้อ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มท. เต้น! โกงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อปท.พิจิตร เวียนหนังสือ กสถ. ด่วน! สั่ง ผู้ว่าฯ - ผู้บริหารท้องถิ่น ทั่วประเทศ คุม “งบค่าอาหารกลางวัน” หลังได้รับข้อมูล “ขบวนการสมยอม” ระหว่างโรงเรียน ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับ เบิกจ่ายงบเต็มจำนวน แต่ “หมู / ผักสด” ขาดอื้อ! เผยคำสั่ง อธิบดี กสถ. แก้ปัญหาให้โรงเรียนปิดประกาศ “รายการอาหาร / ปริมาตรหมู / ผัก” ที่ใช้ทำในแต่ละวัน

วันนี้ (31 พ.ค.) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีมีข้อร้องเรียนมายังกระทรวงมหาดไทย ว่า มีการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดพิจิตร โดยมีการกระทำเป็นกระบวนการ ในลักษณะสมยอมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง และกรรมการตรวจรับ ด้วยวิธีการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวน ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับจริงในแต่ละวัน เป็นเหตุให้ได้อาหารกลางวันที่มีคุณค่าไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ อันส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อยุติของหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบก็ตาม

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยขอให้จังหวัดกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษา สังกัด อปท. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินของ อปท. ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยเคร่งครัด

“เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ให้ อปท. ปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ โดยพิจารณาปิดประกาศเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม”

หนังสือคำสั่งยังขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่ สุ่มตรวจด้วยตนเอง เป็นระยะ โดยการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ เว้นแต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

แหล่งข่าวระบุว่า ข้อร้องเรียนที่ส่งมายังกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า โรงเรียนในสังกัด อปท. แห่งหนึ่งใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มีการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันอย่างผิดปกติ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบอาหารกลางวัน ได้ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิสูจน์กลับมีวัตถุดิบใช้ประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน มีน้ำหนักไม่ครบ ตามใบสั่งซื้อของโรงเรียน

“โดยเฉพาะใบสั่งรายการอาหารของโรงเรียน มีความผิดปกติจำนวนน้ำหนักวัตถุดิบหายไปเยอะในหลายชั้นระดับ เช่น หมูสด ผักสด ทราบว่า ทาง ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร กำลังตรวจสอบโครงการนี้ เพราะมีผู้ร้องเรียนประมาณปลายปี 2560 กล่าวหาผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตะพานหิน ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน”

ทั้งนี้ เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด อปท. อุดหนุนได้อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 200 วัน (ยกเว้นโรงเรียนกีฬา อดหนุนได้อัตรามื้อละ 40 บาทต่อคน 200 วัน ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินคนละ 150 บาทต่อวัน โดยในปีงบประมาณรายจ่ายปี 2561 มีการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 22,979,555,600 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น