xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวคลังผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบริษัทประกัน กรณีน้ำท่วมปี 54

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ไฟเขียวคลังผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบริษัทประกัน กรณีน้ำท่วมปี 54 ด้าน “บิ๊กตู่” ของคุณโรงงานอุตสาหกรรมจัดน้ำบำบัดช่วยเกษตรกร สั่งหาทางช่วยปลูกพืชใช้น้ำน้อย ด้าน ครม.เห็นชอบจัดทำปฏิทินโอนงบประมาณปี 59

วันนี้ (8 มี.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554 (ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... พ.ศ. ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่า การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญดังกล่าว กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมคืนตามสัญญาประกันภัยต่อที่ได้ดำเนินการด้อยค่าสินทรัพย์จากประกันภัยต่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัย ปี 2554 ที่สำนักงาน คปภ.กำหนด (ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558) สามารถจำหน่ายหนี้สูญจากการประภัยต่อได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้กรณีทั่วไปที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบายและจะต้องมีการออกกฎกระทรวง

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ กำหนดให้การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมคืนตามสัญญาประกันภัยต่อในส่วนของหนี้ที่ได้ดำเนินการด้อยค่าสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554 ที่สำนักงาน คปภ.กำหนดกระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายสืบเนื่องอันเกิดจากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ กำหนดให้การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัย ให้มีผลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.ว่า ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เนื่องจากเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค 18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้ช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลอง เพราะสามารถนำออกมาใช้ในภาคเกษตรได้

ด้าน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59 หลังจากกำหนดให้ส่วนราชการลงนามสัญญางบผูกพันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2559 หากส่วนราชการเจ้าของโครงการดำเนินการไม่เสร็จจะดึงงบประมาณกลับมาอยู่ในงบกลางปี คาดว่ามีวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาทในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้งวันที่ 10 พฤษภาคม จากนั้นเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาวันที่ 16 พฤษภาคม สำหรับงบประมาณปี 2559 เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 21 งบผูกพันเบิกจ่ายร้อยละ 54


กำลังโหลดความคิดเห็น