xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ผ่านวาระแรกร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราว “วิษณุ” รับยังไม่มีคำตอบหากประชามติรอบสองไม่ผ่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว “วิษณุ” แจงประชามติอยู่ในใจมาตั้งแต่ 10 เดือนที่แล้ว แต่ไม่ได้ใส่เพราะต้องฟังเสียงประชาชนก่อน พร้อมยอมรับยังไม่มีคำตอบหากประชามติรอบสองไม่ผ่าน สนช.รุมซักวิธีโหวต ตั้งสภาขับเคลื่อนฯ ให้พวกพ้นแบนลงได้ “ประวิตร” อ้างให้เกียรติเพื่อความปรองดอง ก่อนมีมติรับหลักการ 204 เสียง งดออกเสียง 3วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สปช.) ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ... แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับกระบวนการในการพิจารณาของ สนช.นั้นจะพิจารณาเป็น 3 วาระ ตั้งแต่ 1. วาระรับหลักการ 2. การพิจารณาเป็นรายมาตร และ 3. การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งการลงมติในวาระที่ 1 และ 3 จะลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคล ส่วนการลงมติวาระที่ 2 จะใช้วิธีการเสียบบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นผู้นำเสนอหลักการและเหตุผลพร้อมกับชี้แจงข้อสงสัยให้กับสมาชิก สนช.

นายวิษณุกล่าวถึงหลักการและเหตุผลที่จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ว่า ขณะนี้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่นั้น ปรากฏว่ามีการเรียกร้องให้ดำเนินการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2550 ซึ่ง ครม.และ คสช.ได้รับฟังมาตลอด ประกอบกับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของ ครม.และ คสช.มาตั้งแต่เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว แต่ที่ไม่ใส่กระบวนการดังกล่าวเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะต้องรอดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกและรับฟังเสียงของประชาชนก่อนซึ่งเวลานี้ก็มาถึง ทำให้ คสช.และครม.เห็นพ้องกันว่าควรจัดทำประชามติ

นายวิษณุกล่าวว่า นอกเหนือไปจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทำประชามติแล้วยังแก้ไขในประเด็นอื่นๆ ด้วย เช่น แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก สนช. จากเดิมที่ระบุว่า “ต้องไม่เคยเป็นถูกถอดถอนสิทธิเลือกตั้ง” ให้เป็น “ไม่อยู่ในระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” เพื่อให้คนที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิดังกล่าวสามารถเข้ามาเป็น สนช. รวมถึงการการขยายเวลาการทำงานให้แก่คณะ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จากเดิมที่ต้องพิจารณาข้อแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เปลี่ยนเป็นให้เพิ่มอีกไม่เกิน 30 วัน รวมเป็น 90 วัน และการตั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ที่มีสมาชิกไม่เกิน 200 คน

ต่อมานายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช.อภิปรายว่า การกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่า 80% ของครัวเรือนทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีความสงสัยว่าประชาชนผู้มีสิทธิจะได้รับร่างรัฐธรรมนูญคนละหนึ่งเล่มหรือได้ครัวเรือนละหนึ่งเล่ม นอกจากนี้ การบัญญัติให้หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติจะต้องตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน และกลับไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่และทำประชามติอีกครั้ง ซึ่งสงสัยว่าถ้าทำประชามติไม่ผ่านอีกจะทำอย่างไรต่อไป

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.กล่าวว่า กรณีที่ สปช.ต้องพ้นจากตำแหน่งภายหลังลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อสงสัยว่า กมธ.ยกร่างฯ ที่เป็นสมาชิก สปช.ยังสามารถดำรงตำแหน่ง กมธ.ยกร่างฯ ต่อไปได้หรือไม่ เช่นเดียวกับ การตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน 200 คน และให้มีอำนาจเหมือนกับ สปช.ทุกประการ และมีสิทธิคุ้มครองและประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ เสมือนหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคล้ายกับสมาชิก สนช. จึงสงสัยว่าเมื่อสภาขับเคลื่อนฯ จะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเหมือนกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ ที่สำคัญสภาขับเคลื่อนฯจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าไหร เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติเอาไว้

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก สนช.กล่าวว่า ยืนยันว่ามีความเห็นด้วยกับการทำประชามติ เพราะมีบรรทัดฐานมาจากการทำประชามติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งการทำประชามติในครั้งนั้นทำให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้รับการคุ้มครองตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงคิดว่าควรสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่รัฐธรรมนูญในอนาคต อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมีข้อสังเกต คือ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้ามมาดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช. และยังวางหลักการตามมาตรา 35 (4) ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ยังวางหลักการเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและการตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเด็ดขาดเอาไว้

“ผมไม่ทราบจะเป็นด้วยสถานการณ์เปลี่ยนหรือแนวความคิดเปลี่ยนหรือเช่นไร จึงมีการแก้ไขเพื่อลดมาตรการที่เด็ดขาดนี้ลงไป โดยความรู้สึกของผมนั้นมันเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าในการกำหนดคุณสมบัติผู้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความเด็ดขาด ซึ่งผมคิดว่ามาตรการนี้เราคงไม่สามารถจะป้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศได้” พล.อ.สมเจตน์กล่าว

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช.กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดให้มีการลงเสียงประชามติ แต่อยากฝากข้อเสนอเรื่องการทำประชามติที่กำหนดให้ใช้เสียงข้างมากจากผู้มาลงคะแนนไม่กำหนดผู้มาใช้สิทธิต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เห็นว่า กกต.และกระทรวงมหาดไทยควรจะไปหาทางทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก คล้ายปี 2550 ที่มีผู้มาลงคะแนนประมาณ 57.8% ของผู้มีสิทธิ เพื่อให้ เสียงข้างมากที่ได้จากการลงประชามติเป็นความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ เป็นมาตรฐานเหมือนการทำประชามติครั้งก่อน

ต่อมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แลรมว.กลาโหม ชี้แจงว่า การบัญญัติให้มีการยุบ สปช.ภายหลังจากที่ลงมติร่างรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากมีเสียงวิจารณ์ว่า สปช.จะต้องผ่านร่างรัฐธรรมนูญเพื่อดำรงสถานะตัวเองภายหลังจากที่ลงมติ ดังนั้น การที่ให้มีการบัญญัติดังกล่าวสามารถให้ สปช.ลงมติได้อย่างเต็มที่ ชอบไม่ชอบว่าไปเลย ส่วนข้อเสนอที่ให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน ถือเป็นการปลดล็อกเพื่อให้มีการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญให้ออกมาดีที่สุด ส่วนการปลดล็อกให้ผู้เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองใน คสช. นั้น ถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อกลุ่มคนดังกล่าว แต่จะเอาคนเหล่านั้นมาทำงานหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของ คสช.ที่ตัดสินใจ และเป็นการปลดล็อกเพื่อให้เกิดความปรองดองและความเป็นธรรม ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ของสภาขับเคลื่อนฯ นั้น ตนเห็นว่าสภาดังกล่าวมีหน้าที่เพียงดำเนินการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเท่านั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่อย่างใด ดังนั้นจึงแตกต่างกับสิทธิประโยชน์ของสภาผู้แทนราษฎร

ด้านนายวิษณุชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีแจกร่างรัฐธรรมนูญก่อนทำประชามติเป็นครัวเรือนไม่ใช่ตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะที่กำหนดไว้ หาก สปช.เห็นชอบในช่วงวันที่ 6-7 กันยายน ซึ่งคาดว่าจะลงประชามติในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาในการเตรียมทำประชามติซึ่งต้องเตรียมทั้งกระดาษ โรงพิมพ์ เจ้าหน้าที่ การแจกจ่าย หากพิมพ์ 49 ล้านฉบับตามจำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งอาจทำไม่ทันการลงประชามติ อีกทั้งยังต้องใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการแจกจ่ายว่าจะครบหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ อ่านหรือไม่ จึงเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมควรกำหนดให้แจก เป็น 24 ล้านครัวเรือน รวมทั้งขึ้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย วางไว้ในตามร้านสะดวกซื้อ สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง หรือแม้แต่ที่ชุมชนต่างๆ ทั้งหมดจะรวมได้ให้แจกจ่ายครบ 84% หรือ 19 ล้านครัวเรือนก็จะทำประชามติ ในช่วงเวลาไม่เร็วกว่า 30 วันและไม่ช้ากว่า 45 วันนับจาก สปช.มีมติ

ส่วนหากการลงประชามติไม่ผ่านจะทำอย่างไรนั้น ตนเห็นว่าาการทำประชามติแบ่งเป็น 2 ครั้ง สมมติว่าสมาชิก สปช.ผ่านร่างรัฐธรรมนูญในเดือนกันยายน และลงประชามติประมาณมกราคม 2559 เกิดไม่ผ่านความเห็นชอบ ก็ให้ กมธ.ยกร่างพ้นตำแหน่งและหัวหน้า คสช.ตั้งขึ้นใหม่รวม 21 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม และเมื่อร่างใหม่เสร็จใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน ก็ให้ทำเกิดประชามติในหนที่ 2

“หากทำประชามติหนที่ 2 ตกไป แล้วจะเป็นอย่างไรต่อนั้น คำตอบคือ ขณะนี้ไม่มีคำตอบ เพราะหากจะเขียนลงไปชัดเจนว่าหากครั้งที่ 2 ยังไม่ผ่านอีกจะทำอย่างไรต่อ ก็ดูจะเตรียมการไต่ตรองมากไปหน่อย ซึ่งช่วงเวลานั้นค่อยมาคิดกันอีกทีว่าสังคมอย่างการอย่างไร ไว้ว่ากันช่วงนั้น ซึ่งมีเวลาให้คิดอ่านอีกครั้ง” นายวิษณุกล่าว

ส่วนกรณีที่ สปช.ถูกยุบจะไม่กระทบต่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสัดส่วนของ สปช. เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 32 ระบุว่าให้เพียงแต่ให้ สปช.เลือกคนเข้าไป 20 คนเป็น กมธ.ไม่ได้บอกให้เลือกจาก สปช. แต่ปัญหาจะอยู่ที่หากสัดส่วนของ กมธ.ที่มาจาก สปช.เกิดล้มหายตายจากแล้วจะเลือกใครมาซ่อม กรณี สปช.พ้นตำแหน่งไป ส่วนสภาขับเคลื่อนปฏิรูปจะอยู่ดำรงตำแหน่งต่อไปนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญใหม่ที่ร่างอยู่ อย่างไรก็ตาม จะได้นำไปหารือกับทาง กกต.และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรณรงค์ให้มีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมาก สอดรับกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยปรารภว่าจะมีวิธีสร้างแรงจูงใจอย่างไรแบบไม่ผิดกฎหมาย

หลังจากนั้น ได้มีการลงมติโดยวิธีเปิดเผยด้วยขานชื่อสมาชิกฯ ผลปรากฏว่า มีมติรับหลักการ 204 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ดังนั้น ทาง สนช.ได้มีมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จากนั้นได้มีการพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...