xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.ตั้งทีมแก้ปัญหาสินเชื่อพ่วงประกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คปภ.ขอความร่วมมือสถาบันการเงินดูแลการขายประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำธุรกรรมกับธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของธนาคารและตัวแทนขายประกันภัย เน้นต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ลดการโน้มน้าวที่อาจจะเข้าข่ายขายพ่วงประกันภัย รวมทั้งการนำเสนอวงเงินประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาใหญ่ของธุรกิจประกันภัย คือ การขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัย เกิดกรณีบริษัทประกันภัยล้มในอดีต รวมทั้งผลกระทบที่ได้รับจากตัวแทนประกันภัยบางคนที่มุ่งแต่ทำยอดขายประกัน เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา ขาดการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากขายประกันแล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนและส่งผลให้การทำประกันภัยยังคงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงาน คปภ.ที่ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยการให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงาน คปภ.จึงได้ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ประชาชน นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย ลดข้อร้องเรียนและสางปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนเรื่องการประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อธนาคาร ดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ที่ครอบคลุมถึงการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน อาทิ การทำหน้าที่ในการเสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยอธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกครั้ง การทําประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลจากการหารือกับตัวแทนธนาคาร และชมรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Club) สมาคมธนาคารไทย สำนักงาน คปภ.จะตั้งคณะทำงานร่วมกับตัวแทนชมรมฯ เพื่อป้องกันและเยียวยาปัญหาที่เกิดจากการขายประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อธนาคาร โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือกับทางธนาคารให้พนักงานขายประกันภัยนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของการทำประกันภัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ลูกค้า ไม่มีการโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจผิดหรือนำเสนอวงเงินประกันภัยเกินความเหมาะสม และห้ามมิให้มีการบังคับหรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะไม่ถูกเอาเปรียบและไม่ถูกโน้มน้าวชักจูงจนเกิดการตัดสินใจซื้อประกันภัยอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยลำดับแรกจะขอความร่วมมือจากธนาคารก่อน

ในการดำเนินการข้างต้นจะให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเด็นของกฎระเบียบต่างๆ ที่ยังมีปัญหาในการแปลความก็อาจจำเป็นต้องวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อธนาคารเพื่อความเหมาะสม ซึ่งนอกจากธนาคารแล้ว ตัวแทนที่รับช่วงการขายประกันจากธนาคารจะต้องมีการทำงานในลักษณะที่สอดคล้องกัน มีการควบคุมบุคลากรในการขายอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเดียวกัน ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเสริมความมั่นใจให้แก่ประชาชนอันเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สำหรับแนวทางในระยะยาวจะใช้การดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตัวแทนของธนาคาร เพื่อสร้างระบบประกันภัยที่เข้มแข็งร่วมกัน

ในส่วนข้อเสนอจากตัวแทนชมรมฯ นอกเหนือจากการร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อธนาคารแล้ว ยังมีส่วนที่ชมรมฯ เสนอขอความร่วมมือด้านข้อมูลร้องเรียนจากทางสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ธนาคารต่างๆ ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการร้องเรียนของประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมทั้งในกรณีที่สำนักงาน คปภ.มีการปรับปรุงหรือเพิ่มกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับประกันภัยโดยธนาคาร ทางชมรมฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูลประกอบการพิจารณากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การหารือในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการบูรณาการทำงานเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบประกันภัยในประเทศไทย สร้างความมั่นใจต่อประชาชน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ " อีกด้วย สำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186


กำลังโหลดความคิดเห็น...