xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมจัดอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อให้ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งสื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

วันนี้ (24 ก.พ.) ที่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจัดขึ้น

โดย นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งสื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หากเราเรียนรู้ที่จะใช้สื่อให้ถูกต้องนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สื่อ ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของสื่อ

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อด้านอื่นๆ โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการดำเนินการระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.58 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนในสถานที่ศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 103 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเรื่องราว การเขียนบท การถ่ายทำ และการตัดต่อ และการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสร้างภาพยนตร์สั้นจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเป็นกระบวนการฝึกวิเคราะห์เพื่อให้ตระหนักว่าสื่อเป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นอย่างจงใจ จะเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ นับตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนบท การผลิต การเริ่มหาประเด็นข้อมูล การถ่ายทำ และขั้นตอนหลังการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการนำเสนอสื่อ สามารถสร้างการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อรู้เท่าทันสื่อได้ตลอดกระบวนการ

ภายหลังจากการอบรมตามโครงการดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อให้เด็ก และเยาวชนที่ผ่านการอบรมได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้นอีกทางหนึ่ง และทำให้เด็ก และเยาวชนมีกำลังใจในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น