xs
xsm
sm
md
lg

AIS เดินหน้า CSV “คุณค่าร่วม” สาธารณสุขชุมชน / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ช่วงจังหวะส่งท้ายปีฉบับนี้ ผมขอบอกเล่าตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โครงล่าสุดของค่าย AIS ที่มีลักษณะเด่นที่เกิด “การสร้างคุณค่าร่วม” หรือ Creating Shared Value ที่เรียกย่อว่า CSV
นี่เป็นการใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของธุรกิจชั้นนำที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์”
สุชาติ สนพะเนาว์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.หลักร้อย พร้อมด้วย วิไล เคียงประดู่ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กร AIS เมื่อวันนำสื่อมวลชนไปชมการทำงานของ อสม.ออนไลน์
วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บอกว่านอกจากบริการทางธุรกิจแล้ว เอไอเอสยังมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าไปสนับสนุนงานสาธารณสุขชุมชน เพราะเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นรากฐานของการสร้างคุณชีวิตที่ดี ซึ่งส่งผลต่อความเจริญและมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสาธารณสุขชุมชนโดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยพยาบาลระดับต้นที่อยู่ในพื้นที่และเป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่และใกล้ชิดคนในชุมชน
ทั้งนี้ เอไอเอสเห็นความสำคัญของการทำงานระหว่าง รพ.สต. และ อสม. ที่ร่วมกันปฎิบัติงานทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคตามฤดูกาล การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งต้องสามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอสม.แต่ละคนต้องออกเยี่ยมสุขภาพของชาวบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบถึง 15 หลังคาเรือน เพื่อดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงติดตามสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่
การดูแลชาวบ้านทั่วไปและคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด และ อสม.ต้องสามารถตอบข้อสงสัยเรื่องสุขภาพแก่ชาวบ้านได้ และจะต้องทำบันทึกรายงานสถานการณ์สุขภาพของคนในชุมชนต่อ รพ.สต. ทุกเดือน
งานสาธารณสุขที่เป็นเชิงรุกจึงมีความสำคัญและต้องส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและคนในชุมชนมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ โดยการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ทันสถานการณ์
ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ จึงได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน สำหรับให้ รพ. สต. และ อสม.ใช้ในการสื่อสารกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก โดยใช้ชื่อว่า “อสม.ออนไลน์” ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และมีการใช้งานจริงแล้วที่ รพ.สต. หลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของรพ. สต. และ อสม.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจาก อสม.จะมีข้อมูลที่ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ ทำให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบได้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้การจัดการภายในของ รพ. สต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
“อสม. ออนไลน์” เป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดเด่นในการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมด สามารถส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบทั้งข้อความตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอคลิป พร้อมการจัดหมวดหมู่การใช้งานที่ชัดเจน เช่น การรับส่งข้อมูลข่าว หรือประกาศต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข การส่งรายงาน หรือใบงานประจำเดือน การรายงานสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ การนัดหมายและบันทึกประชุม และการแจ้งรับเงิน รวมถึงการสนทนาทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ รพ. สต. และ อสม.สามารถเข้าถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ตลอดเวลา
ขณะที่ สุชาติ สนพระเนาว์ ผอ.รพ. สต. หลักร้อย กล่าวว่าภายหลังจากที่เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เข้าไปสนับสนุนการทำงานของ รพ.สต. และอสม. ในพื้นที่ ช่วยให้การรับข้อมูล ข่าวสารที่ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์สามารถแจ้งต่อได้ทันท่วงที
ส่งผลให้สามารถเตรียมการรักษาได้เช่นเดียวกับแผนรับมือหากเกิดโรคระบาด และยังช่วยให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย
อาสาสมัคร อสม. ขณะบันทึกข้อมูลสาธารณสุขชุมชน ผ่านระบบออนไลน์
ข้อคิด...
ในรอบปีที่กำลังจะปิดฉากสู่ปีใหม่ เราได้รับรู้ว่า CSR ซึ่งเป็นรากแก้วของความดีในการประกอบกิจการต่างๆ ด้วยสร้างคุณค่า หรือลดละการสร้างผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนาและต่อยอดไปหลายบริษัท
การทำ CSR เชิงกลยุทธ์ ที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจได้พัฒนาเป็นโมเดล Creating Shared Value (CSV) ในการขับเคลื่อนโครงการที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยเกิด “มูลค่าร่วม” ทั้งต่อชุมชนและธุรกิจ
อย่างกรณี AIS ที่พัฒนาแอปพลิเคชัน “อสม. ออนไลน์” ให้เป็นเครื่องมือ “เติมเต็ม” การใช้งานของอาสาสมัคร อสม. สามารถทำงานเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะเกิดผลดี คือ ช่วยให้ระบบบริการสาธารณสุขชุมชนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขณะที่ AIS นอกจากจะได้สร้างกุศลทำประโยชน์ด้านสาธารณสุขชุมชนจากการมอบระบบ อสม.ออนไลน์ ให้ช่วยงาน แต่ก็จะเกิดมูลค่าทางธุรกิจตามมาจากการขยายฐานผู้ใช้บริการ คือ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่จะต้องใช้บริการอินเทอร์เนตจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านระบบ AIS ในท้องที่มีสัญญาณโครงข่ายสามารถให้บริการได้

CSV จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) และด้านสังคม (Social Value) ที่ช่วยให้เกิดผลิตภาพที่ดีและความยั่งยืนแก่การพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน
suwatmgr@gmail.com
กำลังโหลดความคิดเห็น