xs
sm
md
lg

ภัยร้ายตัวพ่อ! คนไทยตายเพิ่ม 75% จากโรค NCDs

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะและสถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรนานาชาติ International Epidemiological Association (IEA) จัดประชุมวิชาการระบาดวิทยานานาชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ Thai NCD Net ภายใต้แผนงานของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้ส่งนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ที่ปรึกษาแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้บรรยายเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) นั้นเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สำคัญคือพฤติกรรมเสี่ยงที่มากับวิธีชีวิตสมัยใหม่ ที่มีการบริโภคมากเกิน แต่ขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ จนก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอ้วนและน้ำหนักเกิน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ

การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs นั้นต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเกิดโรคนานหลายปี จึงทำให้เกิดความประมาทในการควบคุมป้องกันโรค ตั้งแต่ในระดับบุคคลไปจนถึงผู้กำหนดนโยบาย เพราะไม่เห็นผลร้ายทันทีเหมือนโรคติดต่ออย่าง ไข้เลือดออก หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ

ทั้งนี้ การควบคุมป้องกันโรคนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่จะดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีนโยบายภาครัฐที่เหมาะสมมาช่วยกำหนดให้สามารถมีพฤติกรรมเสี่ยงน้อยลง โดยภาครัฐมีความจำเป็นต้องหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้ประชาชนหันมาใส่ใจและมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมากขึ้น

ปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการตายในหมู่คนไทย โดยสถิติการเสียชีวิตจาก NCDs เพิ่มจาก 73% ในปี พ.ศ.2552 เป็น 75% ในปี พ.ศ.2556 ถือเป็นสถิติที่น่าเป็นห่วง และควรได้รับความใส่ใจทั้งจากประชาชนและผู้กำหนดนโยบายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านสุขภาวะของสังคมไทย

กำลังโหลดความคิดเห็น...