xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

เทศบาล 2,442 แห่ง ระดับไหน ? ยังไร้ “บริการสาธารณะ”(ตอน1)

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -สัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้พิจารณา "รายงานผลการกระเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

เป็นเกณฑ์ชี้วัด 442 ด้าน ว่าด้วย"การจัดบริการสาธารณะ" ของอปท.ทั่วประเทศ ที่ได้ประเมินตัวเองและจัดส่งข้อมูลมายังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะเลขานุการ ก.ก.ถ. ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2561

ถือเป็นเครื่องมือใหม่ ที่ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ในฐานะที่ปรึกษาก.ก.ถ. คิดค้นขึ้น และปีหน้า 2563 เป็นปีสุดท้าย ที่ สปน.จะนำผลที่ได้ทั้งหมดไปประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ในกรอบ 3 ปี เพื่อนำไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นในอนาคต

ส่วนปี 2562 นี้ พบว่า เริ่มประเมินมาตั้งแต่ มิ.ย.และล่าสุด ส.ค. ข้อมูลที่ประเมินผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ถูกส่งมายัง ก.ก.ถ.เพื่อพิจารณาแล้ว

ฉบับนี้ มาเริ่มจากการประเมินตัวเองของ ภารกิจของ "กลุ่มเทศบาล" ที่มีทั้ง เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเทศบาลนคร กว่า 2,442 แห่ง

ระบุว่า ร้อยละ 39.82 "ไม่มีบริการสาธารณะ" ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว

โดยพบว่า "ด้านการลงทุน" ไม่มีบริการสาธารณะมากที่สุด

ร้อยละ 23.38 เห็นว่า สมควรปรับปรุง "ด้านการศึกษา"มากที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เมื่อแยกมาดูผลการประเมิน "เทศบาลนคร" 30 แห่ง พบร้อยละ 31.87 ระบุว่า "ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องถนนและการระบายน้ำ" ร้อยละ 65 ระบุว่า ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องคลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ

ในส่วนของ "ระบบประปา" ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ว่าด้วยกระผลิตน้ำประปา แต่ร้อยละ 74 กลับไม่มีบริการสาธารณะเรื่องระบบประปา

ระบบ"ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ" ร้อยละ 30.83 ระบุว่า ไม่มีบริการ ร้อยละ 42.14 ระบุว่า ไม่มีบริการภารกิจเรื่องคมนาคมและขนส่ง ร้อยละ 58.33 ไม่มีบริการสาธารณะภารกิจเสริมพื้นฐานบริการเสริมจัดการน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ร้อยละ 57.50 ไม่มีบริการภารกิจพัฒนา เช่น การบริการบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 33.33 ไม่มีบริการด้านผังเมือง

ส่วนการบริการเรื่องพื้นที่สีเขียว หรือสวนสาธารณะ ร้อยละ 33.33 ไม่มีบริการ หรือ การตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของผังเมือง ไม่มีบริการ ร้อยละ 61.11 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 14.17 ไม่มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละ 8.75 ไม่มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ร้อยละ 26.67 ไม่มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคนพิการ ร้อยละ 41.25 ไม่มีภารกิจส่งเสริมการคุณภาพผู้ติดเชื่อ/ผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ 14.09 ไม่มีบริการสาธารณสุขมูลฐาน ร้อยละ 14.28 ไม่มีบริการในภารกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 44.58 ไม่มีบริการภารกิจเสริมขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข สังคม และคุณภาพชีวิต

ด้านศึกษา ร้อยละ 23.71 ระบุว่า ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการศึกษาในระบบ ร้อยละ 32.50 ไม่มีบริการในภารกิจการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 61.50 ไม่มีบริการภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 31.87 ไม่มีบริการภารกิจขั้นพัฒนาในด้านการศึกษา

ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 15 ไม่มีบริการในภารกิจเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การจัดระเบียบชุมชน เช่น การต่อใบอนุญาต ต่ออายุหอพัก การดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครอง พบว่า ร้อยละ 24.28 ไม่มีบริการภารกิจจัดระเบียบชุมชน ร้อยละ 39.17 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการจัดการความขัดแย้ง ร้อยละ 45 ไม่มีภารกิจป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด

ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีบริการภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว ร้อยละ 56.78 ไม่มีบริการภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน และร้อยละ 71.07 ไม่มีภารกิจขั้นพัฒนาในส่วนนี้

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 38.71 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 47.50 ไม่มีบริการภารกิจขั้นพื้นฐานในส่วนนี้ และร้อยละ 55 ไม่มีบริการภารกิจขั้นพัฒนาในจุดนี้

ด้านการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าร้อยละ 32.08 ไม่มีบริการภารกิจในส่วนนี้

ส่วน "เทศบาลเมือง" จาก 174 แห่ง พบว่า ร้อยละ 41.31 ไม่มีบริการสาธารณะ ในภารกิจเรื่องถนนและการระบายน้ำ ร้อยละ 71.78 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่อง คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ ร้อยละ 68.20 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องระบบประปา ร้อยละ 47.50 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

ร้อยละ 43.13 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องผังเมือง ร้อยละ 24.83 ไม่มีบริการภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละ 16.50 ไม่มีบริการภารกิจการพัฒนาผู้สูงอายุ ร้อยละ 33 ไม่มีบริการภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ร้อยละ 49 ไม่มีบริการภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 13.43 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 39.03 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการศึกษาในระบบ ร้อยละ 52.80 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการศึกษาในระบบ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ร้อยละ 12.78 ไม่มีบริการภารกิจด้านนี้ และร้อยละ 35 ไม่มีบริการจัดระเบียนชุมชน ร้อยละ 40.50 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการจัดการความขัดแย้ง ร้อยละ 34.83 ไม่มีบริการสาธารณะภารกิจป้องกันอาชาญากรรมและการกระทำผิด

ในประเด็น "ส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน" ร้อยละ 50.79 ไม่มีบริการเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าว ร้อยละ 38.36 ไม่มีบริการในส่วนนี้

ด้านอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 32.08 ไม่มีบริการภารกิจในส่วนนี้

ส่วน "เทศบาลตำบล”จาก 2,233 แห่ง พบว่า ร้อยละ 49.41 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องถนนและการระบายน้ำ ร้อยละ 66.58 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องคลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ ร้อยละ 39.77 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องระบบประปา ร้อยละ 54.93 ไม่มีบริการสาธารณะในภารกิจเรื่องไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

ร้อยละ 52.59 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องผังเมือง ร้อยละ 22.83 ไม่มีบริการภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละ 16.35 ไม่มีบริการภารกิจการพัฒนาผู้สูงอายุ ร้อยละ 30.22 ไม่มีบริการภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ร้อยละ 45.06 ไม่มีบริการภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดยาเสพติด

ร้อยละ 19.44 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 62.87 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการศึกษาในระบบ ร้อยละ 55.77 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการศึกษาในระบบ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ร้อยละ 10.64 ไม่มีบริการภารกิจด้านนี้ และร้อยละ 40.40 ไม่มีบริการจัดระเบียนชุมชน ร้อยละ 37.81 ไม่มีบริการภารกิจเรื่องการจัดการความขัดแย้ง ร้อยละ 30.53 ไม่มีบริการสาธารณะภารกิจป้องกันอาชาญากรรมและการกระทำผิด

ในประเด็น "ส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน" ร้อยละ 41.85 ไม่มีบริการเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าว ร้อยละ 39.33 ไม่มีบริการในส่วนนี้

ด้านอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 38.91 ไม่มีบริการภารกิจในส่วนนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นเพียง ผลการประเมิน อปท. กว่า 8 พันแห่ง โดยประเมินจาก 442 เกณฑ์ชี้วัด ว่าด้วย "การจัดบริการสาธารณะ" ยังเหลือ ผลประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ที่จะนำมาเผยแพร่ต่อไป.




กำลังโหลดความคิดเห็น...