xs
xsm
sm
md
lg

ขอรัฐชะลอส่งร่างฯปิโตร คปพ.ล่าหมื่นชื่อเสนอประกบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คปพ.ขอรัฐบาลชะลอการส่ง ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ พร้อมเรียกร้องให้ สนช.ปฏิเสธการรับรองกฎหมายทั้ง 2 ฉบับด้วย เตรียมนัดหมายหารือ 23 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าชื่อ 1 หมื่นชื่อ เสนอร่างกฎหมายของ คปพ. ประกบร่างฯ ของรัฐบาล

วานนี้ (19มิ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย พร้อมแกนนำเครือข่าย อาทิ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ร่วมอ่านแถลงการณ์ คปพ. ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง ร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับ ของกระทรวงพลังงาน อำพรางเนื้อหาสัมปทานระบบเดิม ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนในการปกป้องและรักษาอธิปไตยพลังงานไทยโดย ระบุว่า ทางคปพ. มีข้อเรียกร้องต่อมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ ชะลอการส่งร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม ของกระทรวงพลังงาน จนกว่าจะได้ผลสรุปผลการศึกษา และแก้ไขกฎหมายเรื่องการจัดตั้ง บรรษัทพลังงานแห่งชาติให้แล้วเสร็จ รวมถึงให้ปรับปรุงแก้ไข ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ของกระทรวงพลังงาน ให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเลือกระบบการผลิตปิโตรเลียม และวิธีการประมูลให้มีความชัดเจนโปร่งใส ในการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม เพื่อปิดช่องโหว่ไปสู่การฉ้อราษฎร์บังหลวงในอนาคต

นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะที่ได้เคยรับรองรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อย่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเมื่อร่างแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ของกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปอย่างไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญตามรายงานผลการศึกษาดังกล่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ควรจะปฏิเสธไม่รับรองกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ คปพ. จะดำเนินการให้ประชาชนเข้าชื่อ เสนอกฎหมายร่างพ.ร.บ. การประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ... ของ คปพ. ให้ไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นกฎหมายประกบคู่ไปกับ ร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมของรัฐบาล ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาต่อไป พร้อมนัดหมายให้มีผู้รู้เสนอกฎหมายดังกล่าว พร้อมประชาชนไม่น้อยกว่า 20 คน ยื่นเรื่องต่อประธานสนช. ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ รัฐสภา.
กำลังโหลดความคิดเห็น...