xs
xsm
sm
md
lg

ต้องปิดฉากการเมืองแบบเก่า!

เผยแพร่:   โดย: สิริอัญญา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. เพื่อรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ดังที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

จึงเป็นอันว่านับแต่บัดนี้ไป ประเทศไทยได้ปกครองโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 โดย คสช.ยังคงดำรงฐานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ดังเดิม

คสช.คงดำรงฐานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์เพื่อดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยและทำให้การยึดอำนาจครั้งนี้ไม่เสียของตามที่ได้ประกาศไว้

การจะเสียของหรือไม่เสียของอยู่ตรงที่เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว ยังคงมีการเลือกตั้งแบบเส็งเคร็งและได้มาซึ่งรัฐบาลเส็งเคร็งเหมือนกับที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้ายังเป็นแบบเดิมก็เรียกว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เสียของ ความพยายามทั้งหลายที่ คสช.ได้ทำไปก่อนมีการเลือกตั้งเป็นอันละลายหายสูญ ทั้งจะนำพาประเทศกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงอาจถึงขั้นสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ได้

ดังนั้น ถ้าจะไม่ให้เสียของก็จะต้องดำเนินการทุกประการเพื่อไม่ให้การเมืองแบบเก่ากลับมายึดบ้านครองเมือง กลับมาโกงบ้านกินเมือง กดขี่ข่มเหงอาณาประชาราษฎรและข้าราชการทั้งปวงเหมือนกับที่ผ่านมาอีก

ระบอบประชาธิปไตยประเภทที่คนเดียวเป็นเจ้าของพรรคแล้วยึดรัฐสภา ยึดรัฐบาล บังคับเอาข้าราชการเป็นขี้ข้าข่มเหงประชาชนลงเป็นทาส ยึดบ้านยึดเมือง จะต้องไม่กลับมาอีกโดยเด็ดขาด

ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร จะต้องถูกออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อกอบกู้ฟื้นฟูประเทศชาติ และนำพาประเทศชาติออกไปจากวิกฤตอันหมักหมมมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว ไปสู่ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองให้จงได้

อะไรที่เป็นเหตุให้บ้านเมืองพินาศวายวอดจนหวุดหวิดจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปทั้งสิ้น ที่สำคัญคือ

ประการแรก อะไรก็ตามที่เปิดช่องเปิดโอกาสให้คนเดียวเป็นเจ้าของพรรค จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปทั้งสิ้น

ประการที่สอง อะไรก็ตามที่เปิดช่องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองของคนคนเดียวเป็นเจ้าของ ส.ส.และทำให้ ส.ส.เหมือนวัวควายที่ไร้จิตวิญญาณและความรับผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นผลให้คนคนเดียวนั้นเป็นเจ้าของรัฐสภา จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปทั้งสิ้น

ประการที่สาม อะไรก็ตามที่เปิดช่องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองของคน คนเดียวเป็นเจ้าของรัฐบาล ที่สามารถบงการการแต่งตั้งผีห่าซาตานตนไหนให้เป็นรัฐมนตรีก็ได้ตามใจชอบ จะตั้งคนชั่วช้าเลวทรามเข้ามาโกงบ้านกินเมืองก็ได้ตามใจชอบ และที่ทำให้รัฐมนตรีกลายเป็นขี้ข้าหรือผีโม่แป้ง จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปทั้งสิ้น

ประการที่สี่ อะไรก็ตามที่ทำให้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมบัติของคนคนเดียวหรือตระกูลเดียว กระทั่งตั้งตนเป็นผู้มีอาชีพนักการเมือง คืออาชีพแสวงหาประโยชน์จากแผ่นดินและราษฎร จนกระทั่งตั้งวงสืบสันตติวงศ์พงศากันเป็นจังหวัดๆ และผูกขาดอำนาจการเมืองทั้งจังหวัดไว้ในกำมือ เพื่อแสวงหาประโยชน์เฉพาะครอบครัวตน จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปทั้งสิ้น และจะต้องจำกัดการทำหน้าที่ ส.ส.ให้มีเวลาที่แน่นอน เช่น สองสมัย หรือไม่เกิน 8 ปี ไม่ใช่ผูกขาดไว้ตลอดชีวิตทั้งที่ทำผิดทำชั่วมาตลอดกาลนาน ก็มิได้สำนึกบาปบุญคุณโทษแต่ประการใด

ประการที่ห้า อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการทับซ้อนแห่งอำนาจระหว่างอำนาจบริหารกับอำนาจรัฐมนตรีกับอำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา จะต้องแยกออกจากกันให้เด็ดขาด จะให้ยืนขาถ่างคร่อมอยู่ทั้งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรัฐมนตรีเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้ว

ประการที่หก อะไรก็ตามที่ทำให้ ส.ส.ครอบงำ แทรกแซง หรือฉกฉวยเอางบประมาณแผ่นดิน เป็นผลประโยชน์ตน เช่น ที่เรียกกันว่างบ ส.ส.จะต้องยกเลิกเพิกถอนไปทั้งหมด

ประการที่เจ็ด อะไรก็ตามที่ทำให้รัฐมนตรีและ ส.ส.มีอำนาจแทรกแซงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ หรือส่งขี้ข้าบริวารเข้าไปทำมาหากินในรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือกองทุนใดๆ จะต้องถูกเพิกถอนทั้งหมด และหากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องรับโทษสถานหนัก

ประการที่แปด อะไรก็ตามที่ทำให้ ส.ส.มีอภิสิทธิ์ตั้งตนอยู่เหนือกฎหมายเกินกว่าประชาชน เช่น ต้องคดีแล้วไม่ต้องถูกคุมขัง หรือจะไปไหนมาไหนในกิจการส่วนตัวโดยรัฐต้องออกค่าใช้จ่ายให้เป็นภาระแก่ราษฎร จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนเสียทั้งสิ้น

ประการที่เก้า อะไรก็ตามที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การบังคับกดหัวให้ต้องเข้าสังกัดพรรคเส็งเคร็งทั้งหลายที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของคนบางตระกูล จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนและให้เป็นเอกสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองหรือโดยไม่สังกัดพรรคก็ได้ตามใจชอบ

ประการที่สิบ อะไรก็ตามที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะการทุจริตในการเลือกตั้ง จะต้องได้รับการตรวจสอบและวินิจฉัยอย่างฉับพลันทันที ไม่ใช่ถือคติปล่อยให้ไปโกงกินก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังดังที่เป็นอยู่ เพราะเป็นการปล่อยให้คนชั่วสร้างกรรมทำเข็ญกับบ้านเมือง โดยคนบางพวกคอยสอยหาผลประโยชน์หรือตั้งตนเป็นโจรปล้นโจรดังที่เป็นอยู่

ประการที่สิบเอ็ด บทกฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และเฉียบขาดโดยเฉพาะการเข้าสู่อำนาจและการใช้อำนาจทางการเมืองนั้น จะปล่อยให้เป็นแบบ “แล้วแต่มติพรรค” หรือ “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ” ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว การได้มาซึ่งอำนาจหรือการใช้อำนาจถ้ากระทำผิดหรือทุจริตจะต้องรับโทษประหารชีวิตทางการเมืองสถานเดียว คือต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์รับเลือกตั้งตลอดชีวิต

ประการที่สิบสอง ลัทธิปลาหมึกในท้องถิ่นที่ผัวเป็น ส.ส.เมียเป็น ส.ว.น้องเป็นนายก อบจ. หลานเป็นนายกเทศมนตรี ชู้เป็นนายก อบต. ที่ใช้วงศาคณาญาติยึดครองท้องถิ่นทั้งอำเภอ ทั้งจังหวัด เป็นสมบัติส่วนตนจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนทั้งหมด

การยกเลิกเพิกถอนความเลวทรามต่ำช้าในระบบเลือกตั้งเส็งเคร็งที่ทำให้เกิดรัฐสภาเส็งเคร็งและรัฐสภาเส็งเคร็งดังกล่าวเป็นความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องดำเนินการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ความเลวร้ายทั้งหลายได้กลับฟื้นคืนมายึดครองประเทศไทยอีกต่อไป

การบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2557 ให้ คสช.ยังคงดำรงความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ต่อไป เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ และจะเป็นรากฐานให้แก่การยกเลิกเพิกถอนความเลวร้ายเส็งเคร็งทั้ง 12 ประการ แล้วสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์ให้สำเร็จ

หลังปี 2475 ทหารสร้างประชาธิปไตยไม่สำเร็จและผิดพลาด ทำให้ชาติยับเยินป่นปี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาร่วม 80 ปีแล้ว มาบัดนี้การสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆ ขึ้นมาใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ภารกิจในการสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆ ให้สำเร็จจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของ คสช.นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประเทศไทยเอารองเท้าฝรั่งมาสวม 80 ปีแล้ว มีบทเรียนอันอุดมสมบูรณ์แล้วว่าใช้ไม่ได้ จึงต้องสร้างสรรค์รองเท้าใหม่ที่เหมาะสมกับเท้าของคนไทยมาสวมใส่ให้สบาย

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่ทำให้แผ่นดินไทยสงบสุขและคนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละคือสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยปรารถนา.
กำลังโหลดความคิดเห็น...