xs
xsm
sm
md
lg

มอบนโยบายตำรวจ “บิ๊กนครบาล” ฮึ่ม! พื้นที่เกรดเออย่าหลงระเริง สั่งห้ามมีชุดจู่โจม-ห้ามอมของหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมบช.น.มอบนโยบายตำรวจใหม่ รอง ผบก.-รอง ผกก. บิ๊กอู๊ดสั่งยึดตาม ผบ.ตร. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รอง ผบช.น.เตือนใครได้ตำแหน่งดีอย่าหลงระเริง

วันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.พร้อมด้วย รอง ผบช.น. ผบก.น.1-9 ผบก.สส.บช.น. ผบก.สปพ.(191) ผบก.จร. ผบก.อคฝ. ผบก.อก.บช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น.ที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 จากนอกหน่วยเข้ามา บช.น.และรับตำแหน่งที่สูงขึ้นภายใน บช.น.ตั้งแต่ระดับรอง ผบก.-รอง ผกก.รวมทั้งหมด 245 นาย

พล.ต.ท.ภัคพงศ์กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งขอต้อนรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใน บช.น.ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าทุกคน สำหรับนโยบายการปฏิบัติให้ยึดถือตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คือ 1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักนิยม 4 ประการ ประกอบด้วย ปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ เป็นไปตามพระประสงค์ และกระทบต่อประชาชนน้อย รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในทุกระดับ

2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม ทุกหน่วยจะต้องเตรียมความพร้อมรับการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาการจราจร การแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นหลัก พัฒนาบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกันปราบปราม และส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการสมคบ การยึดทรัพย์ และการฟอกเงินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 5. การเร่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน การให้บริการประชาชนต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เป็นมาตรฐานสากล และ 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ ปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ

พล.ต.ท.ภัคพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับในงานด้านต่างๆ ตนได้มอบหมายให้รอง ผบช.น.แต่ละท่านเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลวางนโยบายในการปฏิบัติ ซึ่งทุกท่านได้มีการประชุมมอบนโยบายให้ ผบก.ในสังกัดรับทราบและวางแผนปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว สำหรับตนข้อเน้นหนักคือเรื่องการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประพฤติตัวอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ขณะเดียวกันต้องดูแลสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างภาระเพิ่มเกินความจำเป็นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีก็จะมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ ส่งผลดีต่อองค์กรและสังคมในภาพรวมต่อไป ขอให้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่าทุกข์เล็กๆ ของประชาชนหากไม่ได้รับการแก้ไข ทุกข์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วปัญหานั้นจะย้อนกลับมาหาเราเอง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงดลบันดาลให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอเป็นกำลังให้ทุกคน

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.(ด้านงาน จต.) กล่าวว่า 1. เน้นย้ำ สน.ที่มีเส้นทางการเสด็จบ่อยครั้ง สำหรับตำรวจใหม่ให้รีบปรับตัวการทำงาน ส่วนคนเก่าคงทราบแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้ว 2. กก.1 บก.จร.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาจราจร ให้ปรับตัวฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาจราจร 3. ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับรอง ผกก.และ สว.ที่มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาบ่อย 4. งานป้องกันปราบปรามต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน ปัญหารถจากสถานบริการจอดขวางหน้าบ้านอย่าปล่อยปละละเลย

5. เรื่องวินัยตำรวจยังได้รับการร้องเรียนจำนวนมากในวันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค.) จะมีการประชุมหารือกับ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบโดยกำหนดให้ 1 เดือนต้องลดลงครึ่งหนึ่ง 6. การปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร.เรื่องการยกระดับการบริการประชาชน ผกก.ต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่หากทำได้ระดับ บก.และ บช.ก็ไม่ต้องลงไปตรวจสอบ 7. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และ 8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.น.(ด้านงาน บร.2) กล่าวว่า ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องการเงินต้องตรวจสอบการรับมอบของหลวง เพราะที่ผ่านมาพบว่า รอง ผบก.และ ผกก.กระทำผิดมามาก และให้เปลี่ยนตัวคณะกรรมการกรณีที่มีการย้ายออกไปแล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.(ด้านงาน กศ.1) กล่าวว่า 1. กำชับเรื่องการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ งานจิตอาสา ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะ สน.พระราชวัง สน.สําราญราษฎร์ สน.ดุสิต สน.นางเลิ้ง และ สน.ชนะสงคราม เป็นภารกิจสำคัญอันดับ 1 ของ บช.น.และ ตร.

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.(ด้านงาน จร.) กล่าวว่า 1. สัจธรรมการแต่งตั้งมีทั้งดีใจและเสียใจซึ่งมันจบลงแล้ว จะทุกข์หรือสุขอยู่ที่ตัวเราจงมองว่าเป็นเพียงชั่วคราว ไม่มีใครอยู่ค้างฟ้าสักวันทุกคนก็ต้องย้ายไปที่อื่น ตำรวจที่รับตำแหน่งดีก็อย่าหลงระเริง ส่วนผู้ผิดหวังไม่เป็นดั่งใจก็อย่าท้อใจ ขอให้ทุกคนหาความสุขในตำแหน่งของตัวเอง ถ้าทำดีคนก็จดจำในความดีของเราต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่า

2. สำหรับตำรวจใหม่ต้องรู้จักธรรมเนียมของนครบาล เพราะทุกคนจะไม่มีเวลาไหว้ครูต้องชกเลย ต้องศึกษาพื้นที่ของตัวเองให้ดีและเร็วที่สุดโดยเฉพาะตำรวจจราจร และ 3. ตำรวจนครบาลต้องพบเจอกับปัญหาแก้ไขเฉพาะหน้าบ่อยมาก ฉะนั้นต้องวางแผนการทำงานให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับงานอื่นๆ รวมถึงการจัดระเบียบตัวเองเพราะแทบไม่มีเวลาเลย ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี สิ่งสำคัญต้องดูแลครอบครัวให้ดีมีความอบอุ่น

พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น.(ด้านงาน กม.) กล่าวว่า 1. กำชับเรื่องการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน ต้องรอบรู้ระเบียบใหม่ๆ ข้อกฎหมายใหม่ๆ พ.ร.บ.ใหม่ๆ หัวหน้าหน่วยต้องรับรู้รับทราบและรับผิดชอบงานสอบสวน 2. พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามคำสัง ตร.ที่ 419 สำนวนจะไม่บกพร่องถ้ามีการตรวจทุก 3 เดือน อัยการจะไม่สั่งสอบเพิ่มและสำนวนไม่ค้างคาไปมา 3. ขณะนี้พนักงานสอบสวนระดับล่างขาดการดูแลใกล้ชิด หัวหน้าหน่วยต้องลงไปตรวจสอบและรับผิดชอบ อย่าให้เกิดเรื่องเรียกรับผลประโยชน์หรือล่าช้า และ 4. ขณะนี้พนักงานสอบสวนขาดแคลนตามระเบียบ ตร.ห้ามไปช่วยราชการในสายงานอื่น

พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น.(ด้านงาน ปป.) กล่าวว่า ตนสั่งห้ามไม่ให้มีจู่โจมของ บก.และ สน.เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์และลดความขัดแย้งรวมถึงทุก สน.ต้องไม่มียาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า แรงงานต่างด้าว ของผิดกฎหมายในพื้นที่ ขอย้ำว่าตำรวจอย่านอนเร็ว อย่าดองคดี อย่าเรียกร้องรับผลประโยชน์ ตนจะลงไปตรวจสอบทุกพื้นที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...