xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวเลขาฯ ป.ป.ส.คนใหม่ นักกฎหมายผู้มุ่งมั่นลดปัญหายาเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 ก.ย. 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายณรงค์ รัตนานุกูล ว่าที่เลขาธิการ ป.ป.ส. นักกฎหมายผู้มุ่งลดปัญหายาเสพติด

วันนี้ (25 ก.ย.) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 17 กันยายน 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายณรงค์ รัตนานุกูล พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายณรงค์ รัตนานุกูล ว่าที่เลขาธิการ ป.ป.ส.คนใหม่นี้ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2499 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2521 จากนั้นศึกษาต่อจนได้รับเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2525 และระดับปริญญาโทจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี 2545

ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เริ่มทำงานครั้งแรกที่ธนาคารกรุงเทพฯ พานิชย์การ สาขาชลบุรี แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ารับราชการจึงสอบเข้าบรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ระดับ 3 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2523 ท่านมีความวิริยะ อุตสาหะ ประกอบกับเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้องยุติธรรมและกฎระเบียบของทางราชการ จึงได้เลื่อนขั้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งในปี 2543 ได้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งท่านทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จากนั้นในปี 2553 ท่านได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเพียง 1 ปี ต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ด้วยตำแหน่งในฐานะที่ปรึกษาฯ ท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสำนักงาน ป.ป.ส.ที่มีความสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ และแนวทางการบริหารงานภาครัฐ ทั้งวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายเพื่อวางแผน ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาที่สำคัญ เพื่อให้ การกำหนดนโยบายมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานยาเสพติดของท่านเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถเป็นที่ยอมรับ เพราะต้องปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาในทางวิชาการ ที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข หรือปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมและ ลดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วหลากหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3, หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : นักบริหารส่วนราชการ (นบส.2), หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1 (ยธส.) ออสเตรีย, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 6, หลักสูตรการก่อการร้าย/อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, หลักสูตร Forfeitures of Assets, หลักสูตร INTERNATIONAL ASSET FORREITURE INVESTIGATIONS SEMINAR, หลักสูตรการสืบสวนทางการเงิน และสืบสวนข่าวกรองอาชญากรรม เป็นต้น ทั้งผลงานและความเป็นนักบริหารของเลขาธิการ ป.ป.ส.คนใหม่จะทำให้หน่วยงานภาคีและประชาชนมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...