xs
xsm
sm
md
lg

ตำรวจรับลูก คสช. เร่งคืนสิทธิ “พัชรวาท” คาด 3 วันเรียบร้อย

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. (ภาพจากแฟ้ม)
ASTVผู้จัดการ - ตำรวจรับลูกหัวหน้า คสช. หลังมีคำสั่ง คสช.ฉบับ 93/2557 ยกโทษปลดออกจากราชการ “พัชรวาท วงษ์สุวรรณ” น้องประธานคณะที่ปรึกษา คสช. หลังโดน ป.ป.ช.ลงโทษกรณีสลายการชุมนุมพันธมิตรฯ ปี 51 แต่ ก.ตร.เห็นแย้ง

วันนี้ (25 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งยกโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ จากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงโทษในกรณีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี 2551 ว่า ตร.เพิ่งรับทราบเรื่อง วันนี้เวลา 11.00 น.ตนได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กองวินัย กองสวัสดิการ กองการเงินเพื่อหารือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ที่ พล.ต.อ.พัชรวาทอาจไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบถ้วนในช่วงที่ยังไม่ได้รับการยกโทษ คาดว่าจะดำเนินการคืนสิทธิ รวมถึงเงินตอบแทนต่างๆ ได้ภายใน 3 วัน

ทั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ มีศักดิ์เป็นน้องชายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ก่อนหน้านี้ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 23 ก.ค. 2557 ได้ตีพิมพ์คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 93/2557 เรื่องยกโทษปลดออกจากราชการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ระบุว่า โดยที่ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 99/2554 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2557 ให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2552 และครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2553 ที่ให้สั่งยกโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุดนั้น

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลปกครองกลางซึ่งถึงที่สุดข้างต้น หัวหน้า คสช. ในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของหัวหน้า คสช. ลงวันที่ 22 พ.ค. 2557 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 72 (1) และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 18 (2) (ง) ข้อ 21 และข้อ 23 แห่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2547 มีคําสั่งให้ยกโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาทออกจากราชการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ค. 2557 ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.


คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 93/2557 เรื่องยกโทษปลดออกจากราชการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ภาพจากแฟ้ม)
กำลังโหลดความคิดเห็น